неделя, 16 ноември 2008 г.

Какво не знаем за наследствените болести?

На­ча­ло­то на кри­ти­чес­ка­та въз­раст е сил­но свър­за­но с фа­мил­на­та ис­то­рия. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да нас­ле­ди­те съ­щия брой яйцек­лет­ки ка­то май­ка си и да ги из­губ­ва­те със съ­ща­та ско­рост. Та­ка че е ви­со­ка ве­роя­тнос­тта и вие да има­те ран­на кри­ти­чес­ка въз­раст.

В се­мей­ство­то си има­м бол­ни и от рак на гър­да­та, и от рак на яйчни­ци­те. Как­ва е ве­роя­тнос­тта аз да нас­ледя те­зи за­бол­ява­ния?
Най­ден­ка Ко­ле­ва, Ста­ра За­го­ра

За да смята­ме, че за вас съ­щес­тву­ва ви­сок риск да се разбо­лее­те от рак на гър­да­та, трябва да има­те две или по­ве­че кръв­ни род­ни­ни от жен­ски пол, ка­то май­ка и сес­тра нап­ри­мер, кои­то са раз­ви­ли то­ва за­бол­ява­не, пре­ди да на­вър­шат 45 го­ди­ни, или три род­ни­ни от жен­ски пол, кои­то са стра­да­ли от не­го не­за­ви­си­мо кол­ко въз­рас­тни са би­ли.
Ако съ­щес­тву­ва фа­мил­на об­ре­ме­не­ност и от две­те за­бол­ява­ния в ран­на въз­раст, съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да сте нас­ле­ди­ли пром­яна в ге­ни­те, кое­то би мог­ло да уве­ли­чи рис­ка от рак на гър­да­та до 1:3 при нор­мал­но съот­но­ше­ние 1:9, и от рак на яйчни­ци­те до 1:5 при нор­мал­но съот­но­ше­ние 1:70.
Са­мо меж­ду 5-10 на сто от ра­ка на гър­да­та и ра­ка на яйчни­ци­те се уна­след­ява­т. За пот­вър­жде­ние е необ­хо­ди­мо да се нап­ра­ви ге­не­ти­чен тест, ка­то се из­пол­зват кръв­ни про­би от за­сег­на­ти­те ви род­ни­ни.

Нас­лед­ява ли се ран­на­та кри­ти­чес­ка въз­раст?

На­ча­ло­то на кри­ти­чес­ка­та въз­раст е сил­но свър­за­но с фа­мил­на­та ис­то­рия. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да нас­ле­ди­те съ­щия брой яйцек­лет­ки ка­то май­ка си и да ги из­губ­ва­те със съ­ща­та ско­рост. Та­ка че е ви­со­ка ве­роя­тнос­тта и вие да има­те ран­на кри­ти­чес­ка въз­раст.
Прие­ма­не­то на сое­ви про­дук­ти ка­то хра­на, бо­га­ти на фи­тоес­тро­ге­ни (кои­то има­т по­до­бен ефе­кт на ес­тро­ге­на в кръв­та), мо­же да ви по­мог­не да я за­ба­ви­те във вре­ме­то.

Ако пу­ши­те, съ­вет­вам ви вед­на­га да прес­та­не­те - же­на, коя­то пу­ши 10 или по­ве­че ци­га­ри на ден, уве­ли­ча­ва рис­ка от по-ран­на ме­но­пау­за с 40 про­цен­та.


стомашни проблеми.ком

Няма коментари: