понеделник, 10 ноември 2008 г.

Най-полезна при хипертония е чесновата настройка

Аз съм хи­пер­то­ник със стаж. За 10-те го­ди­ни, през ко­и­то стра­дам от та­зи бо­лест, съм съб­рал ця­ла ко­лек­ция на­род­ни ре­цеп­ти и по­ня­ко­га въ­об­ще не взе­мам таб­лет­ки, за да нор­ма­ли­зи­рам кръв­но­то си на­ля­га­не.

До­бър ефект да­ва нап­ри­мер смес от зе­лен­чу­ков сок и мед. Сме­се­те ед­на ча­ша сок от цвек­ло със съ­що­то ко­ли­чес­т­во мед и при­е­май­те 3-4 пъ­ти на ден пре­ди яде­не. А мо­же и с мор­ко­ви.

С по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не мо­же да се спра­ви и след­на­та смес: сме­ле­те яд­ки­те на 20 кай­си­е­ви кос­тил­ки, 200 г смле­ни оре­хи, со­ка на три ли­мо­на и 200 г мед. Сме­се­те всич­ко доб­ре и при­е­май­те по ед­на су­пе­на лъ­жи­ца един път на ден пре­ди яде­не. Смес­та се па­зи в хла­дил­ни­ка.

Но най-по­лез­на ми се стру­ва чес­но­ва­та нас­той­ка. Из­чис­те­те доб­ре и сме­ле­те 2 го­ле­ми гла­ви че­сън, за­лей­те с 250 мл вод­ка и ос­та­ве­те да прес­тои 12 дни. Мо­же да до­ба­ви­те и ня­кол­ко мен­то­ви лис­та. От та­зи нас­той­ка се при­е­мат по 20 кап­ки, 2-3 пъ­ти на ден, 15 ми­ну­ти пре­ди яде­не.


блитц.бг

Няма коментари: