сряда, 15 октомври 2008 г.

Инсултът изисква комплексно лечение

Мо­ля да ми да­де­те съ­вет по след­ния проб­лем: ка­же­те ми има ли на­чин да се заз­д­ра­ви и ук­реп­не гръд­на­та кост след спук­ва­не? Май­ка ми е с хе­мо­ра­ги­чен ин­султ, пре­жи­вя го пре­ди де­вет ме­се­ца. Пре­ди ин­сул­та има­ше за­пек, но се­га е по-сил­но из­ра­зен. Бих­те ли ми ка­за­ли за­що тя не мо­же да при­е­ма твър­да хра­на. По­не та­ка ка­за лич­ни­ят є ле­кар.

Ян­ка Го­че­ва, Пър­во­май

Скъ­па гос­по­жо Го­че­ва, в от­го­вор на пър­вия ви въп­рос на­ши­ят съ­вет е да по­тър­си­те кон­сул­та­ция със спе­ци­а­лист, кой­то тряб­ва да ви наз­на­чи ком­п­лекс от мер­ки за ре­ха­би­ли­та­ция, но на ба­за­та на ин­ди­ви­ду­ал­но под­б­ран ли­чен ре­жим. Не се при­тес­ня­вай­те да тър­си­те мне­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти­те и не се от­каз­вай­те от стре­ме­жа си да се пог­ри­жи­те кол­ко­то се мо­же по-доб­ре за лич­но­то си здра­ве.
Що се от­на­ся за от­го­во­ра на вто­рия ви въп­рос, ви пред­ла­га­ме да се за­поз­на­е­те с ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на за­бо­ля­ва­не­то на май­ка ви. Ин­сул­тът е ос­т­ро на­ру­ше­ние на мо­зъч­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние, въз­ник­на­ло вне­зап­но и прис­тъп­но. В по­ня­ти­е­то “хе­мо­ра­ги­чен ин­султ” се включ­ва раз­ви­ти­е­то на мо­зъ­чен кръ­во­из­лив или кръ­во­из­лив в лик­вор­но­то прос­т­ран­с­т­во, в ко­е­то цир­ку­ли­ра гръб­нач­номо­зъч­на­та теч­ност. Знае се, че ин­сул­тът про­ти­ча с об­що­мо­зъч­ни или ог­нищ­ни нев­ро­ло­гич­ни сим­п­то­ми.

Най-чес­то мо­зъч­ни­ят кръ­во­из­лив нас­тъп­ва при:

- раз­къс­ва­не на анев­риз­ми или ув­ре­де­ни съ­до­ви сте­ни;
- при ряз­ко по­кач­ва­не на об­що­то или на ло­кал­но­то на­ля­га­не;
- сви­ва­не или раз­ши­ря­ва­не на ар­те­ри­ал­ни­те съ­до­ве, про­во­ки­ра­но от фи­зи­чес­ки уси­лия;
- пси­хо­е­мо­ци­о­нал­но нап­ре­же­ние;
- ряз­ка про­мя­на в кон­цен­т­ра­ци­я­та на ве­щес­т­ва, во­де­щи до по­кач­ва­не на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не;
- ос­т­ро на­ру­ше­ние на снаб­дя­ва­не­то на тъ­ка­ни­те с кис­ло­род;
- ле­ки трав­ми.

Мо­зъч­ни­ят кръ­во­из­лив се сре­ща чес­то при срав­ни­тел­но мла­ди хо­ра с хи­пер­то­нич­на бо­лест, ате­рос­к­ле­ро­за, вро­де­ни и при­до­би­ти ано­ма­лии на мо­зъч­ни­те съ­до­ве (анев­риз­ми), ане­мия, лев­кемия, тром­бо­ци­то­пе­ния, при­ла­га­не на ня­кои ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва - ан­ти­аг­ре­ган­ти и ан­ти­ко­а­гу­лан­ти.

Ви­до­ве кръ­во­из­ли­ви

Спо­ред ло­ка­ли­за­ци­я­та:

- мо­зъч­ни;
- вен­т­ри­кул­ни (в мо­зъч­ни­те сто­мах­че­та);
- су­ба­рах­но­и­дал­ни, кръ­во­из­лив в су­ба­рах­но­и­дал­но­то прос­т­ран­с­т­во, т.е. - меж­ду па­я­жи­но­вид­на­та и ме­ка­та мо­зъч­на об­вив­ка.

Как­ва е кли­нич­на­та кар­ти­на?

Ин­сул­тът се раз­ви­ва ос­т­ро и вне­зап­но, най-чес­то с раз­с­т­рой­с­т­во на съз­на­ни­е­то, пом­ра­ча­ва­не или ко­ма. Той не­ряд­ко е пос­ле­ди­ца на фи­зи­чес­ко уси­лие или го­ля­мо пси­хич­но нап­ре­же­ние. При ви­со­ки стой­нос­ти на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не ли­це­то е за­чер­ве­но, пул­сът е за­ба­вен, ди­ша­не­то е на­ру­ше­но, по­я­вя­ва се пов­ръ­ща­не.
При про­бив на кръ­во­из­ли­ва в мо­зъч­ни вен­т­ри­ку­ли се по­лу­ча­ва вен­т­ри­ку­лен кръ­во­из­лив, кой­то е най-теж­ко­то ус­лож­не­ние на хе­мо­ра­гич­ния мо­зъ­чен ин­султ и за­вър­ш­ва със смърт. В та­ки­ва слу­чаи мо­зъч­ни­те сто­мах­че­та (вен­т­ри­ку­ли) се из­пъл­ват с кръв, бол­ни­те са в дъл­бо­ка ко­ма, с “пла­ва­щи” оч­ни ябъл­ки, про­мен­ли­ва ши­ри­на на зе­ни­ци­те, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, обил­но из­по­тя­ва­не, на­ру­шен сър­де­чен ри­тъм.
При мо­зъ­чен кръ­во­из­лив зе­ни­ци­те, ко­и­то се на­ми­рат от стра­на­та на ув­ре­да­та, са раз­ши­ре­ни, лип­с­ват вся­как­ви реф­лек­си, мус­ку­ли­те са от­пус­на­ти без вся­ка­къв то­нус. Ди­ша­не­то е с неп­ра­ви­лен ри­тъм и пе­ри­о­дич­но спи­ра­не. Чес­то се наб­лю­да­ват гър­чо­ве и хъл­ца­не. Гла­ва­та и оч­ни­те ябъл­ки се от­к­ло­ня­ват към стра­на­та на кръ­во­из­ли­ва. Бол­ни­ят най-чес­то е в дъл­бо­ка ко­ма и не ре­а­ги­ра на ни­как­ви драз­не­ния. Ако ко­ма­та про­дъл­жи три или по­ве­че дни, прог­но­за­та е мно­го ло­ша. Обик­но­ве­но след тре­тия ден се при­ба­вят бе­лод­роб­ни ус­лож­не­ния ка­то пнев­мо­ния.
При кръ­во­из­лив в мал­кия мо­зък ос­вен об­щи­те сим­п­то­ми се наб­лю­да­ват и

бол­ки в тил­на­та об­ласт, пов­ръ­ща­не

и за­ся­га­не на че­реп­но-мо­зъч­ни нер­ви. Су­ба­рах­но­и­дал­ни­ят кръ­во­из­лив най-чес­то се дъл­жи на вро­де­ни ано­ма­лии на мо­зъч­ни­те ар­те­рии (анев­риз­ми). Той се ха­рак­те­ри­зи­ра с по­я­ва на вне­зап­но сил­но гла­во­бо­лие, пов­ръ­ща­не,све­то­вър­теж, притъм­ня­ва­не пред очи­те. Чес­то се наб­лю­да­ват и пси­хич­ни про­ме­ни, ха­лю­ци­на­ции, еу­фо­рия.
След ка­то има­те по­ве­че ин­фор­ма­ция за за­бо­ля­ва­не­то на май­ка ви, раз­би­ра­те, че ле­че­ни­е­то не мо­же да се пра­ви “на пар­че”. Не­об­хо­ди­мо е да се кон­сул­ти­ра­те с ле­кар, тъй ка­то про­дъл­жи­тел­на­та упот­ре­ба на ед­но ле­кар­с­т­во мо­же да до­ве­де до при­вик­ва­не на ор­га­низ­ма към не­го, ко­е­то обез­смис­ля упот­ре­ба­та му.

Ле­че­ни­е­то ще наз­на­чи ле­ку­ва­щи­ят ле­кар на май­ка ви за­­ед­но с под­хо­дя­щия за нея хра­ни­те­лен ре­жим.


блитц.бг

Няма коментари: