четвъртък, 16 октомври 2008 г.

Кръвоносните съдове са капризни в горещо време

И хи­пер­то­ни­ци­те, и хи­по­то­ни­ци­те труд­но по­на­сят па­ле­що­то слън­це и ко­ле­ба­ни­я­та на ат­мос­фер­но­то на­ля­га­не. Факт е, че през ля­то­то кръв­но­то на­ля­га­не при хи­пер­то­ни­ци­те е неп­ред­с­ка­зу­е­мо

През лет­ни­те же­ги хи­по­то­ни­ци­те стра­дат още по­ве­че, за­що­то кръв­но­то им на­ля­га­не, кол­ко­то и да е стран­но, се по­ни­жа­ва. В то­зи слу­чай са не­об­хо­ди­ми сред­с­т­ва с ак­ти­ви­зи­ра­що дей­с­т­вие - та­ки­ва са жен­ше­нът и зе­ле­ни­ят чай нап­ри­мер.
Сут­рин­та е же­ла­тел­но да из­пи­е­те ча­ша слад­ко пи­тие, за­що­то глю­ко­за­та по­ви­ша­ва кръв­но­то на­ля­га­не.
А ре­ак­ци­я­та при хи­пер­то­ни­ци­те мо­же да бъ­де неп­ред­с­ка­зу­е­ма - кръв­но­то на­ля­га­не мо­же да спад­не, но мо­же и из­вед­нъж да ско­чи. А вън­ш­ни­те про­яв­ле­ния на те­зи две про­ти­во­по­лож­ни със­то­я­ния мно­го си при­ли­чат. За­то­ва хи­пер­то­ни­ци­те тряб­ва неп­ре­къс­на­то да сле­дят кръв­но­то си на­ля­га­не и съ­от­вет­но да дей­с­т­ват в за­ви­си­мост от не­го­ви­те по­ка­за­те­ли.
Ако сте хи­пер­то­ник със стаж, ня­ма да бъ­де из­лиш­но да до­ба­ви­те към тра­ди­ци­он­ни­те си пре­па­ра­ти и та­ки­ва, ко­и­то ко­ри­ги­рат мо­зъч­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние. То­ва ще пре­мах­не ви­е­не­то на свят и вся­ка­къв друг мо­зъ­чен дис­ком­форт. Но пър­во се по­съ­вет­вай­те с кар­ди­о­ло­га, кой­то наб­лю­да­ва ва­ше­то със­то­я­ние.
При по­ви­ше­но сър­деч­но на­ля­га­не (то­ва е дол­на­та гра­ни­ца на кръв­но­то), при­е­май­те ня­ка­къв лек ус­по­ко­я­ващ пре­па­рат от ро­да на ва­ли­до­ла. Мно­го доб­ре би­ха ви се от­ра­зи­ли об­що­ус­по­ко­и­тел­ни­те сред­с­т­ва ка­то ва­ле­ри­а­на, страх­лив­че, чай с жълт кан­та­ри­он и дру­ги.

ПО­МОГ­НЕ­ТЕ НА КРЪ­ВО­НОС­НИ­ТЕ СИ СЪ­ДО­ВЕ С ДО­МА­ТЕН СОК, НО БЕЗ СОЛ

Ка­ли­ят ре­гу­ли­ра сър­деч­на­та про­во­ди­мост и от не­го до го­ля­ма сте­пен за­ви­си до­кол­ко ин­тен­зив­но ще мо­же сър­це­то да из­т­лас­к­ва кръв­та. Из­с­ле­до­ва­те­ли от Тем­пъл­с­кия уни­вер­си­тет от­к­ри­ли, че ни­во­то на кръв­но­то на­ля­га­не при хо­ра, ко­и­то са по­лу­чи­ли по-мал­ко ка­лий, за три ме­се­ца се е по­ви­ши­ло с 4,5 %.
Най-доб­ри­те из­точ­ни­ци на ка­лий са прес­ни­те до­ма­ти, до­ма­те­ни­ят сок, зар­за­ли­те, ста­фи­ди­те.
А нат­ри­ят пък, ако се нат­ру­па в из­лиш­ни ко­ли­чес­т­ва, вло­ша­ва сър­деч­носъ­до­ва­та про­во­ди­мост. При то­ва с въз­раст­та рас­те чув­с­т­ви­тел­ност­та към сол­та и нат­ри­ят се нат­руп­ва по-бър­зо. Та­ка нап­ри­мер про­фе­сор Вай­н­бер­гер от Цен­тъ­ра по из­с­лед­ва­ния на хи­пер­то­ни­я­та в ме­ди­цин­с­ка­та шко­ла на Ин­дий­с­кия уни­вер­си­тет пред­по­ла­га, че при въз­рас­т­ни­те хо­ра по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не до го­ля­ма сте­пен се дъл­жи на за­си­ле­на­та им чув­с­т­ви­тел­ност към сол­та. За­то­ва кар­ди­о­ло­зи­те съ­вет­ват през ля­то­то да ог­ра­ни­чи­те упот­ре­ба­та на сол най-мно­го до 10 гра­ма на ден.
Въз­пол­з­вай­те се от по­лез­но­то дей­с­т­вие на фи­то­хор­мо­ни­те, ко­и­то са ана­лог на чо­веш­ки­те хор­мо­ни

Ня­кои рас­те­ния съ­дър­жат та­ка на­ре­че­ни­те фи­то­хор­мо­ни. То­ва са ве­щес­т­ва, ко­и­то по своя със­тав и дей­с­т­вие при­ли­чат на чо­веш­ки­те хор­мо­ни.
Хор­мо­нът на щас­ти­е­то, ен­дор­фи­нът, се съ­дър­жа в шо­ко­ла­да и ове­са. Не­нап­раз­но ан­г­ли­ча­ни­те за­поч­ват своя ден със за­кус­ка от ове­се­ни яд­ки с мля­ко.
За на­ма­ля­ва­не и пре­мах­ва­не на стре­са би­ха ви по­мог­на­ли чер­ве­ни­те пи­пер­ки. В тях има ве­щес­т­во, ана­ло­гич­но на хор­мо­на кор­ти­зон. Точ­но той ре­гу­ли­ра нер­в­но­то нап­ре­же­ние.
Ни­шес­те­на­та хра­на по­ни­жа­ва из­ра­бот­ка­та на ад­ре­на­лин. За ус­по­ко­е­ние мо­же­те ос­вен всич­ко дру­го да при­е­ма­те и прес­ни кар­то­фи - ва­ре­ни или пе­че­ни.
Най-доб­ре оба­че нас­т­ро­е­ни­е­то ви ще се по­ви­ши от яго­ди­те и ма­ли­ни­те. Мо­же със сме­та­на.
За най-ан­тис­т­ре­со­ви пло­до­ве и зе­лен­чу­ци се смя­тат ба­на­ни­те, аво­ка­до­то, грей­п­ф­ру­тът, зе­ле­ни­те ябъл­ки.
В ба­на­ни­те нап­ри­мер се съ­дър­жа ал­ка­ло­и­дът хар­мин, в ос­но­ва­та на кой­то е не­бе­из­вес­т­ни­ят мес­ка­лин, на­ре­чен още “нар­ко­ти­кът на щас­ти­е­то”.
А ки­се­ле­цът, ас­пер­жи­те, крас­та­ви­ци­те и ре­пич­ки­те сне­мат нап­ре­же­ни­е­то и умо­ра­та, за­що­то съ­дър­жат по­лез­ни ки­се­ли­ни. В край­на смет­ка, в лет­ни­те го­ре­щи­ни мо­же­те да си нап­ра­ви­те и един ху­бав бъл­гар­с­ки та­ра­тор - не са­мо ще ви ос­ве­жи, но и ще по­ви­ши нас­т­ро­е­ни­е­то.

БЪРЗА ПОМОЩ ПРИ АРИТМИЯ

То­ва е на­ру­ше­ние на сър­деч­ния ри­тъм по чес­то­та и ре­дов­ност на сък­ра­ще­ни­я­та.
Сло­же­те чо­ве­ка да лег­не и му оси­гу­ре­те при­ток на свеж въз­дух.
Ако бол­ни­ят е в съз­на­ние, пред­ло­же­те му да вди­ша дъл­бо­ко и сил­но да се нап­рег­не. По­ня­ко­га то­ва прек­ра­тя­ва прис­тъ­па на арит­мия.
Ако то­ва не по­мог­не или чо­ве­кът е в без­съз­на­ние - му нап­ра­ве­те ма­саж в об­ласт­та на т.нар. си­ну­со­ва сън­на ар­те­рия. За та­зи цел тряб­ва да на­тис­не­те ле­ко в про­дъл­же­ние най-мно­го на 1-2 се­кун­ди ши­я­та - на 5 см в по­со­ка прав ъгъл от дол­на­та че­люст. То­ва е мал­ко зад и ле­ко на­до­лу от дяс­но­то ухо. Та­зи про­це­ду­ра оба­че не е под­хо­дя­ща за въз­рас­т­ни­те, за­що­то е въз­мож­но да стра­дат от ате­рос­к­ле­ро­за на сън­на­та ар­те­рия и да се на­ру­ши це­лост­та на са­мия кръ­во­но­сен съд.
Из­ви­кай­те “Бър­за по­мощ”!

Полезно за всички:

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СВОЕТО СЪРЦЕ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ГО ПАЗИТЕ

Сър­деч­ни­те бо­лес­ти са во­де­ща при­чи­на за смърт и ин­ва­лид­ност. И то­ва ние го по­соч­ва­ме поч­ти във все­ки брой на вес­т­ник “Док­тор”. Без да ви то­ва­рим с до­сад­на ста­тис­ти­ка, ще по­со­чим ня­кои фак­ти, на ко­и­то мо­же би не все­ки об­ръ­ща дос­та­тъч­но вни­ма­ние.

ФАК­ТИ­ТЕ КАЗ­ВАТ СЛЕД­НО­ТО:

Тег­ло­то на сърцето на въз­рас­тен чо­век е око­ло 250-300 гра­ма.
При­ро­да­та е “прог­ра­ми­ра­ла” то­зи ор­ган да мо­же да фун­к­ци­о­ни­ра неп­ре­къс­на­то за це­ли 150 го­ди­ни.
Нор­мал­ни­ят пулс на сър­деч­ния мус­кул при здрав чо­век е от 60 до 90 уда­ра в ми­ну­та. При фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не той се уве­ли­ча­ва до 150-200 да­ра в ми­ну­та.
Те­зи, ко­и­то ре­дов­но спят през де­ня, по­ни­жа­ват с 40 % рис­ка от смърт, вслед­с­т­вие на сър­деч­ни бо­лес­ти.
С вся­ко сък­ра­ща­ва­не сър­це­то из­т­лас­к­ва към ар­те­ри­и­те 70 до 80 мл кръв.
Сър­деч­ни­те за­бо­ля­ва­ния уби­ват мно­го по­ве­че же­ни, от­кол­ко­то мъ­же. По­ве­че от по­ло­вин ми­ли­он же­ни еже­год­но уми­рат от ко­ро­нар­на бо­лест на сър­це­то. А бро­ят на же­ни­те, из­пит­ва­щи сър­деч­ни проб­ле­ми, пос­то­ян­но се уве­ли­ча­ва.

”ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ БОЛЕСТТА, ОТКОЛКОТО СЛЕД ТОВА ДА СЕ ЛЕКУВА”

Пър­ви­те приз­на­ци за за­бо­ля­ва­ния на сър­це­то са бол­ки, сла­бо ус­ко­рен пулс, за­дъх­ва­не при нез­на­чи­тел­ни фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния, вя­лост, ло­шо нас­т­ро­е­ние, преж­дев­ре­мен­на умо­ра, лош сън, сър­це­би­е­не, преж­дев­ре­мен­но ста­ре­е­не.
Още при пър­ви­те приз­на­ци се об­ръ­щай­те към спе­ци­а­лист. Все­из­вес­т­но е, че сър­деч­ни­те бо­лес­ти се ле­ку­ват от спе­ци­а­лист-кар­ди­о­лог. Тук е мяс­то­то да на­пом­ним ед­на ста­ра мъд­рост, ко­я­то е ви­на­ги ак­ту­ал­на: “По-доб­ре е да се пре­дот­в­ра­ти бо­лест­та, от­кол­ко­то след то­ва да се ле­ку­ва”.
Ще про­дъл­жим със сво­е­об­раз­на прог­ра­ма на здра­ве­то. Ето как­во зна­чи то­ва:

- не пий­те и не пу­ше­те;
- от­де­ляй­те дос­та­тъч­но вре­ме за сън;
- не поз­во­ля­вай­те кой­то и да е да ви оказ­ва ня­ка­къв на­тиск;
- яж­те бав­но и доб­ре пре­дъв­к­вай­те хра­на­та;
- из­бяг­вай­те сти­му­ла­то­ри ка­то ка­фе, си­лен чай и ал­ко­хол;
- ог­ра­ни­че­те упот­ре­ба­та на ме­со до 2-3 пъ­ти в сед­ми­ца;
- за­мес­те­те за­хар­та с мед;
- вся­ка сед­ми­ца си ус­т­рой­вай­те един раз­то­вар­ващ ден, т.е. да гла­ду­ва­те през то­зи ден;
- не пре­яж­дай­те;
- яж­те на­си­те­ни зе­лен­чу­ко­ви бел­тъ­чи­ни. Та­ки­ва са оре­хи­те, въ­об­ще яд­ки­те, сем­ки­те, слън­чог­ле­до­во­то и тик­ве­но­то се­ме, со­я­та.

ПОМОЩ ПРИ СТЕНОКАРДИЯ

Сте­но­кар­ди­я­та, на­ри­ча­на още гръд­на жа­ба, е ряз­ка бол­ка или дис­ком­форт в об­ласт­та на гър­ди­те, пре­диз­ви­ка­на от не­дос­та­тъч­но кръ­вос­наб­дя­ва­не в оп­ре­де­лен учас­тък от сър­це­то.
Сло­же­те чо­ве­ка да лег­не и му оси­гу­ре­те при­ток на свеж въз­дух.
Сло­же­те под ези­ка му таб­лет­ка нит­рог­ли­це­рин.
Ако ня­ма ефект, да­вай­те по ед­на таб­лет­ка на все­ки 5 ми­ну­ти.
Ако бол­ка­та не из­чез­не и след 4-5 таб­лет­ки нит­рог­ли­це­рин, дай­те му ня­как­во обез­бо­ля­ва­що и спеш­но из­ви­кай­те “Бър­за по­мощ”. Не е из­к­лю­че­но то­ва да е на­ча­ло­то на ин­фаркт.

КАКВО ОБИЧА И КАКВО НЕ ОБИЧА СЪРЦЕТО

То­зи ва­жен ор­ган в на­шия ор­га­ни­зъм оби­ча:

- Ре­дов­ни­те фи­зи­чес­ки тре­ни­ров­ки, ко­и­то по­ни­жа­ват три пъ­ти рис­ка от сър­деч­но­съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Най-дос­тъп­но и мно­го по­лез­но за вся­ка въз­рас­то­ва гру­па е хо­де­не­то - 100-120 крач­ки в ми­ну­та.
- Ста­бил­ност, пос­то­ян­с­т­во, ус­той­чи­вост пред жи­тей­с­ки­те пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва.
- Неп­ро­дъл­жи­те­лен, най-мно­го по­ло­вин­ча­сов сле­до­бе­ден сън. То­ва да­ва си­ли и обез­пе­ча­ва на сър­це­то ле­ка по­чив­ка.
- Здра­вос­лов­но хра­не­не.

На­ше­то сър­це не оби­ча:

- Ако не сте в съг­ла­сие, мир и хар­мо­ния как­то със се­бе си, та­ка и с окол­ни­те. А съ­що и ако не уме­е­те да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си и ви­на­ги сте прет­ру­па­ни с ра­бо­та.
- Ни­ко­ти­на, за­що­то той уве­ли­ча­ва пот­реб­ност­та на сър­це­то от кис­ло­род, по­ви­ша­ва съ­сир­ва­е­мост­та на кръв­та, ко­е­то во­ди до об­ра­зу­ва­не на тром­би.
А не е из­к­лю­че­но те да се об­ра­зу­ват точ­но в ко­ро­нар­ни­те ар­те­рии.
- Из­лиш­ни­те ки­лог­ра­ми.


блитц.бг

Няма коментари: