сряда, 22 октомври 2008 г.

Лечението на сърцето си има тънкости

Сър­деч­носъ­до­ви­те за­бол­ява­ния са ед­ни от най-раз­прос­тра­не­ни­те не са­мо в Бъл­га­рия, а и по це­лия свят. То­ва ка­ра ми­лио­ни хо­ра по зем­ята все­ки ден да се тъп­чат с таб­лет­ки. На ед­ни ле­че­ние­то по­ма­га, но на дру­ги - не. Как­то по­каз­ва прак­ти­ка­та, то по­ма­га на те­зи, кои­то се ле­ку­ват дъл­го и най-ве­че пра­вил­но, спаз­вай­ки пре­по­ръ­ки­те на ле­ка­ри­те.
Се­га ще се опи­та­ме да раз­бе­рем за­що ле­че­ние­то мо­же и да не по­мог­не, и да вник­нем в някои тън­кос­ти по от­но­ше­ние прие­ма­не­то на медикаментите.

Ед­на от при­чи­ни­те за лип­са­та на ефе­кт от ле­че­ние­то на сър­деч­но­съ­до­ви­те за­бол­ява­ния е неп­ра­вил­ният прием на пре­па­ра­ти­те. Мно­го хо­ра за­поч­ват да пият хап­че­та чак ко­га­то кръв­но­то им нал­яга­не ве­че е дос­та по­ви­ше­но и са по­лу­чи­ли или хи­пер­то­нич­на кри­за, или ин­фаркт. Но някои бол­ни и от то­ва не се стряскат! Не раз­би­рат, че не са­мо трябва да за­поч­нат ле­че­ние, но и да го про­дъл­жават, до­ка­то са жи­ви.
Мнозина пият по някое хап­че от вре­ме на вре­ме, ако се по­чувс­тват зле, или ко­га­то им дой­де на ума. А пос­тоян­ство­то при ле­че­нието на бо­лес­ти­те на сър­це­то и кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве е еди­н от най-важ­ни­те фак­то­ри за ус­пех.
Има и друг неб­ла­гоп­рия­тен ва­риант: някои хо­ра до­тол­ко­ва са свик­на­ли с ви­со­ко­то си кръв­но нал­яга­не, че ко­га­то им се на­ло­жи да прие­мат таб­лет­ка за по­ни­жа­ва­не, се чувс­тват зле, има­т гла­во­бо­лие и вие­не на свят, появ­яват се и дру­ги сим­пто­ми. То­ва е ед­на от при­чи­ни­те да от­каз­ват да прие­мат ле­карс­тва, смятай­ки, че та­ка пак ще се чувс­тват по-доб­ре.

ВНИМАТЕЛНО С ХАПЧЕТАТА ЗА ВИСОКО КРЪВНО!

Да се жи­вее про­дъл­жи­тел­но вре­ме с ви­со­ко кръв­но нал­яга­не е мно­го опа­сно. За­то­ва па­циен­тът не трябва да се от­каз­ва от ле­че­ние, мо­же са­мо да про­ме­ни до­за­та на ле­карс­тво­то, за да мо­же кръв­но­то нал­яга­не да вли­за в нор­мал­ния си ри­тъм пос­те­пен­но. То­ва ще пре­дот­вра­ти появ­ява­не­то на стра­нич­ни ефе­кти. Ако се пре­къс­не ле­че­ние­то, е твър­де въз­мож­но чо­век да из­пад­не в т.нар. ри­ко­шет­но­ по­ви­ша­ва­не на кръв­но­то нал­яга­не. Пон­яко­га се случ­ва хо­ра­та да си ку­пу­ват хап­че­та без ле­кар­ско пред­пи­са­ние и те да се ока­жа­т не­под­ход­ящи. При бол­ка в гър­ди­те някои хо­ра пият ва­ли­дол или обе­збол­ява­що, а бол­ки­те са въз­ник­на­ли от прис­тъп на сте­но­кар­дия, при коя­то ва­ли­до­лът не е в със­тоя­ние да по­мог­не.
Има мно­го пре­па­ра­ти про­тив ви­со­ко кръв­но нал­яга­не. Някои от тях са мно­го сил­ни и бър­зо го по­ни­жа­ват. Но те се из­пол­зват са­мо за прео­дол­ява­не на хи­пер­то­нич­на кри­за, не за пос­тоя­нно ле­че­ние. Те­зи пре­па­ра­ти мо­гат да пре­диз­вик­ват рязко ко­ле­ба­ние на кръв­но­то нал­яга­не и в край­на смет­ка кри­за­та се ус­ложн­ява вмес­то об­рат­но­то. Пон­яко­га в бол­ни­ца­та вли­зат хо­ра, кои­то са из­пи­ли 9-10 таб­лет­ки и пак са с кръв­но 280/140. При те­зи хо­ра трябва да се из­бег­не та­ка на­ре­че­ният си­ндро­м на спи­ра­не­то, кой­то мо­же да до­ве­де па­циен­та до ле­та­лен край.

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ САМО НА БИЛКИТЕ, А НА КОМПЛЕКСНИЯ ПОДХОД!

При сър­деч­носъ­до­ви за­бол­ява­ния бил­ки­те няма да по­мог­нат, до­ри ко­га­то те са прех­ва­ле­ни­те глог, мен­та, ва­ле­риа­на, страх­лив­че и т.н., твърдят медици. По-доб­ре е бол­ният да за­ло­жи на пра­вил­ния на­чин на жи­вот, ка­то на­ма­ли прие­ма­не­то на сол и на маз­ни­ни. Из­клю­чи­тел­но важ­но е и фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не. Бол­ният трябва дъл­го вре­ме да пре­кар­ва­ на чист въз­дух, да се раз­хож­да, по-чес­то да пра­ви ле­ки, фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния. Но в ни­ка­къв слу­чай във фит­нес за­ла­та, къ­де­то сър­це­то се на­то­вар­ва пре­ка­ле­но мно­го, а то­ва ве­че е опа­сно.

И то­ва се случ­ва!
Да, ма­кар и рядко, но и то­ва се случ­ва - да се от­ме­ни вре­мен­но или на­пъл­но да се спре ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние на хи­пер­то­ния­та. Въз­мож­но е обаче са­мо при хо­ра, кои­то ус­пеш­но кон­тро­ли­рат хи­пер­то­ния­та си в про­дъл­же­ние на го­ди­ни с еди­н и същ пре­па­рат, а и са про­ме­ни­ли на­чи­на си на жи­вот.

Знаете ли, че...

БАНАНИТЕ ЗАЩИТАВАТ СЪРЦЕТО

За под­дър­жа­не на сър­це­то в доб­ро със­тоя­ние уче­ни­те съ­вет­ват да вклю­чи­те във всекиднев­но­то си ме­ню про­дук­ти, бо­га­ти на ка­лий. Към тях спадат лю­би­ми­те на мно­го хо­ра ба­на­ни. Ан­глий­ски из­сле­до­ва­те­ли от Крал­ския ме­ди­цин­ски цен­тър в Ха­ваи­те, в про­дъл­же­ние на осе­м го­ди­ни изу­ча­ва­ли влия­ние­то на ба­на­ни­те вър­ху здра­ве­то на хо­ра над 60 го­ди­ни. Ре­зул­та­ти­те по­ка­за­ли, че ре­дов­на­та упо­тре­ба на те­зи вкус­ни пло­до­ве по­ни­жа­ва рис­ка от раз­ви­тие на сър­деч­ни за­бол­ява­ния.
Ос­вен то­ва ба­на­ни­те съ­дър­жат био­ло­ги­чноак­тив­ни ве­щес­тва, кои­то за­щи­та­ват ор­га­низ­ма от стрес. Уче­ни­те ус­та­но­ви­ли след­ния ин­те­ре­сен факт: хо­ра, кои­то по­лу­ча­ват с хра­на­та си по­ве­че от 2,4 г ка­лий на ден, два пъ­ти пъ­ти по-рядко по­лу­ча­ват ин­султ или ин­фаркт.

Полезно за всички

ГЛИКОЗИДИТЕ СЕ ПИЯТ ПРЕДИ ЯДЕНЕ, А БЕТА-БЛОКЕРИТЕ – СЛЕД

Ко­га се прие­мат пре­па­ра­ти­те про­тив сър­деч­носъ­до­ви за­бол­ява­ния? За по­ве­че­то от тях няма зна­че­ние. Но има и та­ки­ва ле­карс­тва, ка­то глю­ко­зи­ди­те, за кои­то е из­клю­чи­тел­но важ­но да се прие­мат пре­ди яде­не, а бе­та-бло­ке­ри­те - след яде­не.
И още:
Вни­ма­тел­но че­те­те упътването към пре­па­ра­та, там всич­ко е под­роб­но обяснено.
Не пий­те ле­карс­тва­та със сок от грей­пфрут. Из­пол­звай­те око­ло 100 мл во­да.
Трябва да знае­те и дру­го - ал­ко­хо­лът за­сил­ва дей­ствие­то на хи­по­тен­зив­ни­те пре­па­ра­ти, кои­то по­ни­жа­ват кръв­но­то нал­яга­не.
Знаем, че ле­карс­тва­та про­тив ви­со­ко кръв­но нал­яга­не и проб­ле­ми със сър­це­то се прие­мат най-ве­че от хо­ра­та в нап­ред­на­ла въз­раст. А те се ле­ку­ват и от дру­ги бо­лес­ти. Но пре­па­ра­ти­те за кар­дио­ло­гич­ни проб­ле­ми се съ­че­та­ват почти с всич­ки средс­тва за ле­че­ние на дру­гите хро­нич­ни бо­лес­ти.
Трябва са­мо да се взе­ме пред­вид то­ва, че ако па­циен­тът взе­ма таб­лет­ки про­тив язве­на бо­лест, ус­воя­ва­не­то на всич­ки ос­та­на­ли пре­па­ра­ти ста­ва по-труд­но. А то­ва съот­вет­но вли­яе и вър­ху тяхна­та ефикаснос­т.

КАКВО ПРЕПОРЪЧВАТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ!

Не трябва про­дъл­жи­тел­но да прие­ма­те та­ка на­ре­че­ни­те про­лон­ги­ра­ни нит­ра­ти във вид на таб­лет­ки. По то­зи на­чин кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве се раз­шир­яват за по-про­дъл­жи­тел­но вре­ме и ако бол­ният по­лу­чи прис­тъп на сте­но­кар­дия, нит­рог­ли­це­ри­нът няма да по­дей­ства, за­що­то кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве ве­че са раз­ши­ре­ни. Към нит­ра­ти­те бър­зо се при­вик­ва, а то­ва на­мал­ява тяхно­то действие. Те­зи таб­лет­ки мо­гат да прие­мат са­мо хо­ра с из­клю­чи­тел­но теж­ка сте­но­кар­дия и чес­ти прис­тъ­пи през деня. Или в оп­ре­де­ле­ни пе­рио­ди от вре­ме.
Ако стра­да­те от сте­но­кар­дия и пла­ни­ра­те из­ли­за­не на ули­ца­та, час пре­ди то­ва из­пий­те пред­пи­са­но­то ви от ле­кар хап­че. Ко­га­то бол­ни с теж­ка сте­но­кар­дия из­ли­зат на ули­ца­та в сту­де­но вре­ме, трябва да уви­ва­т гор­на­та част на гър­ди­те и дол­на­та част на ли­це­то с шал, за да не по­па­да в ди­ха­тел­ни­те им пъ­ти­ща сту­де­ният въз­дух.
Нап­ра­ве­те си дне­вен ре­жим за прие­ма­не на пред­пи­са­ни­те ви ле­карс­тва. Не­ка те стоят до пас­та­та и чет­ка­та за зъ­би, или на нощ­но­то ви шкаф­че, за­ви­си как ще свик­не­те. Важ­но е да не заб­ра­ви­те, за­що­то мо­же да се стиг­не до спо­ме­на­тия по-го­ре син­дром на спи­ра­не­то.

СТЕНОКАРДИЯТА СЕ РАЗПОЗНАВА ПО БОЛКАТА

Бол­ни­ят, кой­то при­е­ма сър­деч­носъ­до­ви пре­па­ра­ти, тряб­ва да помни след­но­то:
Да из­мер­ва ре­дов­но кръв­но­то си на­ля­га­не. Ус­та­но­ве­но е, че хо­ра, ко­и­то са­ми кон­т­ро­ли­рат кръв­но­то си на­ля­га­не и все­ки ден за­пис­ват дан­ни­те в тет­рад­ка, се ле­ку­ват по-ефикасно.
Да из­мер­ва и пул­са си, осо­бе­но ако при­е­ма бе­та-бло­ке­ри. Те вли­я­ят на чес­то­та­та на сър­деч­ния пулс.
Бол­ни­те тряб­ва да зна­ят, че ако имат бол­ка, по­доб­на на сте­но­кар­дна, мо­же сами да си про­ве­дат пър­ви­чен тест и да оп­ре­де­лят да­ли на­ис­ти­на ста­ва въп­рос за сте­но­кар­дия.

Вни­ма­ние!
Ще на­пом­ним в как­во се из­ра­зя­ва сте­но­кар­дна­та бол­ка - тя е вне­зап­на и стя­га­ща, по­я­вя­ва се в сре­да­та на гръд­ния кош или в ля­ва­та по­ло­ви­на на гър­ди­те. Бол­ка­та пре­ми­на­ва към ръ­ка­та или под ло­пат­ка­та и се про­во­ки­ра от фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, стрес или си­лен студ. Ако след при­е­ма­не­то на нит­рог­ли­це­рин бол­ка­та пре­ми­не в след­ва­щи­те 5 ми­ну­ти, то­ва зна­чи, че ста­ва въп­рос за сте­но­кар­дия.


Ако оба­че та­зи бол­ка не пре­ми­не и след ка­то бол­ни­ят е взел 1-2 таб­лет­ки и про­дъл­жи по­ве­че от 20 ми­ну­ти, тряб­ва да се из­ви­ка ле­кар, за­що­то то­ва мо­же да бъ­де и ин­фаркт. А мо­же да е прос­то ос­те­о­хон­д­ро­за. Имай­те пред­вид, че ако ста­ва ду­ма за ин­фаркт, нит­рог­ли­це­ри­нът ня­ма да нав­ре­ди.


блитц.бг

Няма коментари: