понеделник, 27 октомври 2008 г.

Шипките лекуват от сърце и високо кръвно до трудно зарастващи рани

Сва­ре­те ед­на или две су­пе­ни лъ­жи­ци су­хи шип­ко­ви пло­до­ве с по­ло­вин ли­тър го­ре­ща во­да. Сло­же­те от­ва­ра­та в тер­мо­са за през нощ­та. По-доб­ре не сми­лай­те пред­ва­ри­тел­но пло­до­ве­те, за да не ста­не нас­той­ка­та мът­на...
Спи­съ­кът от бо­лес­ти, ко­и­то се ле­ку­ват с по­мощ­та на шип­ки­те, е впе­чат­ля­ващ. Тези пло­до­ве са не­за­ме­ни­ми при:

- ане­мия;
- на­ру­ше­ние на ки­пи­ляр­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние;
- ате­рос­к­ле­ро­за
- фи­зи­чес­ка и ум­с­т­ве­на пре­у­мо­ра.

Шип­ко­ви­те ко­ре­ни ле­ку­ват:
- ди­зен­те­рия;
- глис­т­ни и па­ра­зит­ни за­бо­ля­ва­ния;
- жлъч­но­ка­мен­на бо­лест;
- сър­деч­ни бо­лес­ти;
- ма­ла­рия;
- хи­пер­то­нич­на бо­лест.

Шип­ко­во­то мас­ло, ко­е­то се по­лу­ча­ва от се­ме­ната, се из­пол­з­ва за ле­че­ние на:

- тро­фич­ни яз­ви;
- дер­ма­то­за;
- ра­ни от за­ле­жа­ва­не;
- из­га­ря­ния от ра­ди­о­ак­тив­ни въздействия на ко­жа­та.

Ето и ед­на по­лез­на ле­чеб­на на­пит­ка:

Сва­ре­те ед­на или две су­пе­ни лъ­жи­ци су­хи шип­ко­ви пло­до­ве с по­ло­вин ли­тър го­ре­ща во­да. Сло­же­те от­ва­ра­та в тер­мо­са за през нощ­та. По-доб­ре не сми­лай­те пред­ва­ри­тел­но пло­до­ве­те, за да не ста­не нас­той­ка­та мът­на.
Ос­вен то­ва не зат­ва­ряй­те мно­го плът­но тер­мо­са. На­пит­ка­та ви тряб­ва “да ди­ша”. На сут­рин­та пре­це­де­те, ох­ла­де­те до стай­на тем­пе­ра­ту­ра и пий­те по по­ло­вин ча­ша 2 пъ­ти на ден след яде­не. Сме­се­те ва­ша­та на­пит­ка с мед и ще по­лу­чи­те един прек­ра­сен кок­тейл.

Не заб­ра­вяй­те да си съ­бе­ре­те шип­ко­ви пло­до­ве.
Се­га е вре­ме­то.


блитц.бг

Няма коментари: