четвъртък, 16 октомври 2008 г.

Хипертонията може да се овладее с магнезиева диета

Хи­пер­то­ни­ци­те тряб­ва ре­дов­но да при­е­мат пре­па­ра­ти на ос­но­ва­та на маг­не­зия. То­ва са но­ви­те пре­по­ръ­ки на кар­ди­о­ло­зи­те. На ко­го точно и защо е не­об­хо­ди­мо то­ва? В как­во се със­то­ят осо­бе­нос­ти­те на та­ко­ва ле­че­ние?
Те­зи и дру­ги въп­ро­си за­да­дох­ме на на­шия кон­сул­тант д-р Га­ли­на Ма­ри­но­ва, кар­ди­о­лог.

- Ве­че поч­ти сто го­ди­ни по­ви­ше­но­то кръв­но на­ля­га­не се ле­ку­ва с пре­па­ра­ти на ос­но­ва­та на маг­не­зия. За­що се­га от­но­во му от­де­ля­те та­ко­ва го­ля­мо вни­ма­ние?
- Дей­с­т­ви­тел­но, от­дав­на е из­вес­тен съ­до­раз­ши­ря­ва­щи­ят ефект на маг­не­зи­е­ви­те со­ли. За­то­ва те се из­пол­з­ват при ле­че­ние на хи­пер­то­нич­ни кри­зи. Но то­ва ве­щес­т­во не е под­хо­дя­що за про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние, за­що­то се вкар­ва в ор­га­низ­ма ве­ноз­но. А то­ва е не­въз­мож­но да се пра­ви ме­се­ци или го­ди­ни на­ред. Ако се пие маг­не­зий, въз­ник­ва се­ри­оз­но стра­нич­но дей­с­т­вие - ди­а­рия. За­то­ва тол­ко­ва дъл­го вре­ме маг­не­зи­е­ви­те пре­па­ра­ти се из­пол­з­ва­ха са­мо за бър­за по­мощ при хи­пер­то­нич­ни кри­зи. Ин­те­ре­сът към не­го ка­то към край­но не­об­хо­ди­мо за хи­пер­то­ни­я­та сред­с­т­во се по­ви­ши в на­ча­ло­то на ХХI век. За­що­то през то­зи пе­ри­од за­вър­ши­ха ма­щаб­ни­те из­с­лед­ва­ния за съ­дър­жа­ни­е­то на маг­не­зий в ор­га­низ­ма. Ле­ка­ри­те стиг­на­ха до из­во­да, че кон­цен­т­ра­ци­я­та на маг­не­зий в кръв­та и тъ­ка­ни­те при хи­пер­то­ни­ци­те е мно­го по-мал­ка, от­кол­ко­то при здра­ви­те хо­ра. За­то­ва кар­ди­о­ло­зи­те, и то не без ос­но­ва­ние, твър­дят, че де­фи­ци­тът на маг­не­зий

е един от пус­ко­ви­те ме­ха­низ­ми за по­ви­ша­ва­не на кръв­но­то на­ля­га­не

В на­ши дни бро­ят на хи­пер­то­ни­ци­те рас­те, ка­то при то­ва па­ра­лел­но се уве­ли­ча­ва и бро­ят на хо­ра­та, из­пит­ва­щи не­дос­тиг от то­зи еле­мент. А то­зи не­дос­тиг е про­во­ки­ран от удоб­но­то и вкус­но “бър­зо хра­не­не”, от за­сед­на­лия на­чин на жи­вот.
Из­с­лед­ва­ния през пос­лед­ни­те го­ди­ни по­ка­за­ха, че про­дъл­жи­тел­но съ­щес­т­ву­ващ де­фи­цит на маг­не­зий на фо­на на раз­ви­ла се ве­че хи­пер­то­ния е рис­ков фак­тор за въз­ник­ва­не на ин­султ. Ос­вен то­ва уче­ни­те стиг­на­ха и до друг из­вод - че ос­вен съ­до­раз­ши­ря­ва­що маг­не­зи­ят оказ­ва и мно­го дру­ги по­ло­жи­тел­ни въз­дей­с­т­вия на ор­га­низ­ма. Включително и на нер­в­на­та сис­те­ма.

- А как то­ва е свър­за­но с хи­пер­то­ни­я­та?
- Из­вес­т­но е, че ед­на от при­чи­ни­те за ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния е хро­нич­ни­ят стрес. А маг­не­зи­ят за­щи­та­ва нер­в­на­та сис­те­ма от раз­ру­ши­тел­ни­те стре­со­ве и пси­хо­е­мо­ци­о­нал­но­то нап­ре­же­ние. Ос­вен всич­ко дру­го уче­ни­те изяс­ни­ли, че при хо­ра в та­ко­ва със­то­я­ние маг­не­зи­ят се из­х­вър­ля с по-го­ля­ма ско­рост от ор­га­низ­ма. В край­на смет­ка въз­ник­ва де­фи­цит на то­зи еле­мент, ко­е­то в ре­ди­ца слу­чаи во­ди до

по­ни­жа­ва­не на вни­ма­ни­е­то и па­мет­та

Нер­в­на­та сис­те­ма се пре­въз­буж­да, въз­ник­ва тре­во­га и ка­то след­с­т­вие от то­ва - емо­ци­о­на­лен срив. За хи­пер­то­ни­ци­те та­ка­ва си­ту­а­ция мо­же да оз­на­ча­ва раз­ви­тие на кри­за. Ус­по­ко­я­вай­ки пациента, маг­не­зи­е­ви­те пре­па­ра­ти ня­ма да поз­во­лят да се “пре­чу­пи” тън­кият ме­ха­ни­зъм за ре­гу­ли­ра­не на кръв­но­то на­ля­га­не.
Маг­не­зи­ят има и дру­ги важ­ни свой­с­т­ва. Учас­т­ва в стро­е­жа на кос­ти­те и на съ­е­ди­ни­тел­на­та тъ­кан, по­ни­жа­ва рис­ка от об­ра­зу­ва­не на ка­мъ­ни в жлъч­ка­та и бъб­ре­ци­те. Не­нап­раз­но го на­ри­чат “минера­лът на жи­во­та”.

- Съ­щес­т­ву­ва ли ня­как­ва ин­ди­ви­ду­ал­на чув­с­т­ви­тел­ност към маг­не­зи­е­ви­те пре­па­ра­ти, как­то и раз­ли­ки меж­ду мъ­же­те и же­ни­те в то­ва от­но­ше­ние?
- До­ка­за­но е, че же­ни­те са мно­го чув­с­т­ви­тел­ни към де­фи­ци­та на маг­не­зий.

Раз­д­раз­ни­тел­ност, плач­ли­вост, чув­с­т­во за умо­ра, ото­ци и бо­лез­не­ност на млеч­ни­те жле­зи през вто­ра­та по­ло­ви­на от ци­къ­ла –

всич­ки те­зи не­раз­по­ло­же­ния са свър­за­ни имен­но с не­дос­ти­га на маг­не­зий. То­зи мик­ро­е­ле­мент иг­рае важ­на ро­ля и за спо­соб­ност­та на же­на­та за за­че­ва­не. Без не­го е не­въз­мож­но нор­мал­но­то съз­ря­ва­не на яй­цек­лет­ка­та. То­ва ин­ту­и­тив­но са го усе­ща­ли още древ­ни­те ин­дий­с­ки ле­чи­те­ли. Те пре­по­ръч­ва­ли на же­ни­те ня­кол­ко дни пре­ди ову­ла­ци­я­та да ядат по­ве­че лис­т­ни зе­лен­чу­ци, бо­га­ти на маг­не­зий. То­зи “минерал на жи­во­та” е край­но не­об­хо­дим и за бре­мен­ни­те же­ни. Пот­реб­ност­та от маг­не­зий на­рас­т­ва при бъ­де­щи­те май­ки, а при не­дос­тиг се раз­ви­ват ус­лож­не­ния - по­ви­ше­но кръв­но на­ля­га­не, ото­ци, ран­но ста­ре­е­не на пла­цен­та­та.
Не­дос­ти­гът на маг­не­зий за­дъл­бо­ча­ва и те­жест­та на про­яв­ите при кли­макс. По­ви­ша­ва се кръв­но­то на­ля­га­не при же­ни­те, стра­да пси­хи­ка­та им, чес­то въз­ник­ват ото­ци и топли вълни. Же­ни­те изпитват чув­с­т­во за не­дос­тиг на въз­дух и же­ла­ние пос­то­ян­но да про­вет­ря­ват по­ме­ще­ни­е­то. Ос­вен всич­ко дру­го же­ни­те по-чес­то от мъ­же­те стра­дат от со­ле­за­ви­си­ма­та фор­ма на хи­пер­то­ни­я­та. При нея, под въз­дей­с­т­ви­е­то на оп­ре­де­ле­ни хор­мо­нал­ни на­ру­ше­ния, при упот­ре­ба на со­ле­на хра­на се по­ви­ша­ва кръв­но­то на­ля­га­не. А ни­во­то на маг­не­зий и ка­лий в то­зи мо­мент спа­да. Вкар­ва­не­то на маг­не­зий при та­ка­ва фор­ма на хи­пер­то­ния обик­но­ве­но нор­ма­ли­зи­ра кръв­но­то на­ля­га­не. Пос­лед­ни­те но­ви­ни на ге­не­ти­ци­те пот­вър­ж­да­ват връз­ка­та на со­ле­за­ви­си­ма­та хи­пер­то­ния и не­дос­ти­га на маг­не­зий. Те­зи две със­то­я­ния имат ед­на и съ­ща ге­не­тич­на при­ро­да. Но всич­ки тряб­ва да зна­ят, че маг­не­зи­ят оказ­ва своя въл­ше­бен ефект са­мо то­га­ва, ко­га­то има ре­а­лен не­дос­тиг в ор­га­низ­ма. Спо­ред спе­ци­а­лис­ти­те скрит или явен де­фи­цит на маг­не­зий из­пит­ват око­ло 30 на сто от съв­ре­мен­ни­те хо­ра. Сред хи­пер­то­ни­ци­те то­зи по­ка­за­тел е по-ви­сок.

- Кой вли­за в рис­ко­ва­та гру­па с не­дос­тиг на маг­не­зий?
- Пот­реб­ност­та от маг­не­зий се по­ви­ша­ва в пе­ри­од на рас­теж, бре­мен­ност и кър­ме­не. Из­раз­ход­ва­не­то на то­зи мик­ро­е­ле­мент се уве­ли­ча­ва при фи­зи­чес­ко и ум­с­т­ве­но на­то­вар­ва­не, при стре­со­ве и пси­хо­е­мо­ци­о­нал­но нап­ре­же­ние. И, раз­би­ра се,

мно­го е ва­жен на­чи­нът на хра­не­не

В ра­фи­ни­ра­на­та хра­на се съ­дър­жа мно­го по-мал­ко маг­не­зий. По вре­ме на тер­мич­ното об­ра­бот­ване на про­дук­ти­те се гу­би по­ло­ви­на­та от него. Зам­ра­зя­ва­не­то на­ма­ля­ва ед­на тре­та от ко­ли­чес­т­во­то му в хра­на­та, а в су­ше­ни­те про­дук­ти той из­ця­ло лип­с­ва. Ко­ка-ко­ла­та, слад­ки­ши­те и ка­фе­то “про­гон­ват” маг­не­зия от ор­га­низ­ма. За­то­ва не е за учуд­ва­не, че 85 на сто от съв­ре­мен­ни­те под­рас­т­ва­щи стра­дат от не­дос­тиг на маг­не­зий. Го­ля­ма не­га­тив­на ро­ля иг­рае ши­ро­ко­то раз­п­рос­т­ра­не­ние на раз­лич­ни­те ди­е­ти за от­с­лаб­ва­не. Мно­го от тях про­па­ган­ди­рат бел­тъч­ни ди­е­ти, но из­лиш­ни­те жи­во­тин­с­ки бел­тъ­чи­ни про­ме­нят ки­се­лин­ност­та в ор­га­низ­ма, ко­е­то бър­зо изхвърля маг­не­зия от него. А при за­бо­ля­ва­ния на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма маг­не­зи­ят се ус­во­я­ва мно­го труд­но. Ако чо­век зло­у­пот­ре­бя­ва със сла­би­тел­ни сред­с­т­ва и ча­йо­ве за про­чис­т­ва­не на чер­ва­та, то­ва съ­що пре­чи на нор­мал­но­то му ус­во­я­ва­не.

- Откъ­де да снаб­дя­ва­ме ор­га­низ­ма с маг­не­зий?
- Наб­ля­гай­те на лис­т­ни­те зе­лен­чу­ци и пло­до­ве­те. При то­ва кол­ко­то по-прес­ни са те, тол­ко­ва по-доб­ре. Стрък­че ко­пър или са­ла­та нап­ра­во от гра­ди­на­та са от­ли­чен из­точ­ник на маг­не­зий. За­мес­те­те обик­но­ве­на­та гот­вар­с­ка сол с та­ка­ва, спе­ци­ал­но за хи­пер­то­ни­ци - тя е обо­га­те­на с кал­ций и маг­не­зий. При­гот­вяй­те яс­ти­я­та си с ка­фяв ориз, ку­пу­вай­те си пъл­но­зър­нест хляб.

Ре­дов­но яж­те яд­ки и сем­ки, а през ля­то­то

наб­ля­гай­те на ди­ни­те

Има и спе­ци­ал­на маг­не­зи­е­ва ми­не­рал­на во­да. Ос­вен то­ва хра­на­та ви тряб­ва да е бо­га­та на ви­та­ми­ни и ве­щес­т­ва, по­ма­га­щи за ус­во­я­ва­не­то на маг­не­зия. Та­ки­ва ве­щес­т­ва има най-мно­го в ба­на­ни­те, пе­че­ни­те кар­то­фи, яй­ца­та, бо­бо­ви­те про­дук­ти и ко­зе­то мля­ко. И не на пос­лед­но мяс­то, раз­би­ра се, от вре­ме на вре­ме пол­з­вай­те и от ап­теч­ни­те маг­не­зи­е­ви пре­па­ра­ти.

- А ня­ма ли опас­ност от раз­с­т­рой­с­т­во на чер­ва­та?
- Се­га се из­пол­з­ва вто­ро по­ко­ле­ние маг­не­зи­е­ви пре­па­ра­ти, ко­и­то се ус­во­я­ват зна­чи­тел­но по-доб­ре и не пре­диз­вик­ват стра­нич­ни ефек­ти. Най-по­лез­ни са ор­га­нич­ни­те маг­не­зи­е­ви со­ли, ко­и­то се съ­дър­жат в тях. При­е­мат се не по­ве­че от два ме­се­ца.

- И нак­рая - на всич­ки хи­пер­то­ни­ци ли пре­по­ръч­ва­те да при­е­мат маг­не­зий?
- Без из­с­лед­ва­ния и кон­сул­та­ция със спе­ци­а­лист не тряб­ва да се при­е­мат ле­кар­с­т­ва, до­ри и да са бе­зо­бид­ни. За­то­ва хи­пер­то­ни­ци­те тряб­ва да об­съ­дят с кар­ди­о­ло­зи­те не­об­хо­ди­мост­та от до­пъл­ни­те­лен при­ем на ле­кар­с­т­ва, съ­дър­жа­щи маг­не­зий.
Тряб­ва да се взе­ма пред­вид и как­ви дру­ги пре­па­ра­ти при­е­ма хи­пер­то­ни­кът, за­що­то та­ка по­пу­ляр­ни­те ди­у­ре­ти­ци из­хвърлят бър­зо маг­не­зия от ор­га­низ­ма. А що се от­на­ся до “маг­не­зи­е­ва­та” ди­е­та и до про­мя­ната в на­чи­на на жи­вот, то все­ки хи­пер­то­ник сме­ло мо­же да се при­дър­жа към тях.

Знаете ли, че...

...Ако ле­ка­ри­те от це­лия свят по­ни­жат кръв­но­то на­ля­га­не на сво­и­те па­ци­ен­ти-хи­пер­то­ни­ци са­мо с 5 еди­ни­ци, ще спа­сят 1,6 ми­ли­о­на жи­во­ти.
...Пет­де­сет на сто от же­ни­те с ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния са с над­нор­ме­но тег­ло.
...Все­ки пе­ти хи­пер­то­ник се ле­ку­ва пра­вил­но и ре­дов­но. Но са­мо 4 на сто от хи­пер­то­ни­ци­те чрез ле­че­ние пос­то­ян­но под­дър­жат сво­е­то кръв­но на­ля­га­не на нор­мал­но ни­во.

ЗАПОМНЕТЕ!

Приятели на магнезия са:

- ви­та­мин В6 и про­дук­ти­те, бо­га­ти на то­зи ви­та­мин - ба­на­ни, пе­че­ни кар­то­фи, ка­фяв ориз, бул­гур;
- ви­та­мин В1 и про­дук­ти­те, бо­га­ти на то­зи ви­та­мин - пъл­но­зър­нест хляб и зър­не­ни къл­но­ве;
- гли­цин;
- оро­то­ва ки­се­ли­на, съ­дър­жа­ща се в ко­зе­то мля­ко.

Вра­го­ве на маг­не­зия са:

- стре­со­ве­те;
- сла­би­тел­ни­те и ди­у­ре­тич­ните сред­с­т­ва;
- ня­кои ан­ти­би­о­ти­ци;
- стро­ги­те ди­е­ти;
- ко­ка-ко­ла­та и слад­ки­ши­те;
- ко­фе­и­нът от ка­фе­то и сил­ният чай;
- маз­на­та хра­на и про­дук­ти­те от бя­ло браш­но;
- пу­ше­не­то и ал­ко­хо­лът.


блитц.бг

Няма коментари: