събота, 18 октомври 2008 г.

Връзката високо кръвно - бъбреци

Все­ки бъб­рек се със­тои от ми­ли­о­ни мик­рос­ко­пич­ни фил­т­ри, ко­и­то се на­ри­чат неф­ро­ни. Все­ки ден през бъб­ре­ци­те пре­ми­на­ват над 1500 лит­ра кръв, ка­то стра­нич­ни­те и от­пад­ните про­дук­ти се фил­т­ри­рат и се от­де­лят с об­ра­зу­ва­ща­та се ури­на, а по­лез­ни­те ве­щес­т­ва се връ­щат в кръ­во­об­раще­ни­е­то. По­ви­ше­но­то ар­те­ри­ал­но на­ля­га­не при­нуж­да­ва бъб­ре­ци­те да ра­бо­тят уси­ле­но. Ос­вен то­ва ув­реж­да­не­то на мал­ки­те съ­до­ве вът­ре в бъб­реч­ни­те неф­ро­ни на­ма­ля­ва ко­ли­чес­т­во­то на кръв­та, ко­я­то се фил­т­ри­ра. Впос­лед­с­вие то­ва мо­же да до­ве­де до на­ма­ле­ние на фил­т­ри­ра­щи­те спо­соб­нос­ти на бъб­ре­ци­те. По­ра­ди те­зи про­ме­ни бел­тъ­ци­те се от­де­лят с ури­на­та, пре­ди да се вър­нат в кръ­во­об­раще­ни­е­то, а от­пад­ни­те ве­щес­т­ва, ко­и­то нор­мал­но се от­де­лят, мо­гат да по­пад­нат в кръ­во­об­раще­ни­е­то.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО?

В над 90 на сто от слу­ча­и­те ис­тин­с­ка­та при­чи­на за хи­пер­то­ни­я­та не мо­же да се изяс­ни. В те­зи слу­чаи ле­ка­ри­те го­во­рят за пър­вич­на или есен­ци­ал­на хи­пер­то­ния. Ня­кои из­с­ле­до­ва­те­ли смя­тат оба­че, че про­во­ки­ра­щи­те фак­то­ри за ар­те­ри­ал­на­та хи­пер­то­ния са на­ру­ше­но­то хор­мо­нал­но рав­но­ве­сие, ре­аб­сор­б­ция на сол в бъб­ре­ци­те и/или на­ли­чие в кръв­та на съ­дос­ви­ва­щи ве­щес­т­ва. Те­зи из­ме­не­ния мо­гат да бъ­дат обус­ло­ве­ни как­то с ге­не­тич­ни, та­ка и с фак­то­ри от жи­во­та на чо­ве­ка, нап­ри­мер бо­га­та на сол ди­е­та. Око­ло 10 на сто от бол­ни­те имат хи­пер­то­ния ка­то пос­ле­ди­ца от дру­го за­бо­ля­ва­не или ка­то стра­нич­но яв­ле­ние от при­е­ма­ни ле­кар­с­т­ва. Та­къв вид хи­пер­то­ния се на­ри­ча вто­рич­на хи­пер­то­ния.
Към най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те при­чи­ни за вто­рич­на хи­пер­то­ния се от­на­сят:

За­бо­ля­ва­ния на бъб­ре­ци­те

Око­ло 4 на сто от всич­ки ус­та­но­ве­ни слу­чаи с по­ви­ше­но ар­те­ри­ал­но на­ля­га­не са пре­диз­ви­ка­ни от бъб­реч­ни за­бо­ля­ва­ния. Об­щоиз­вес­т­но е, че бъб­ре­ци­те са ре­гу­ла­то­ри на вод­но-со­ле­ва­та об­мя­на в ор­га­низ­ма. Ако бъб­ре­ци­те за­дър­жат пре­ка­ле­но мно­го сол, съ­от­вет­но се уве­ли­ча­ват и теч­нос­ти­те в ор­га­низ­ма. На­то­вар­ва­не­то на сър­це­то се уве­ли­ча­ва мно­гок­рат­но, уве­ли­ча­ва се обе­мът на кръв­та и на­ля­га­не­то. Бъб­ре­ци­те съ­що про­из­веж­дат осо­бен ен­зим-ре­нин, кой­то иг­рае клю­чо­ва ро­ля за ре­гу­ли­ра­не на ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не. Око­ло 3 на сто от всич­ки слу­чаи с по­ви­ше­но на­ля­га­не са ре­зул­тат от бъб­реч­ни ин­фек­ции или неф­ри­ти. При дру­ги и хро­нич­ни­те бъб­реч­ни за­бо­ля­ва­ния мо­гат да пре­диз­ви­кат хи­пер­то­ния.

Бъб­реч­но-съ­до­ва хи­пер­то­ния

Бъб­реч­ни­те ар­те­рии, снаб­дя­ва­щи бъб­ре­ци­те с кис­ло­род, са кло­но­ве на ко­рем­на­та аор­та. Стес­не­ние на ед­на от тях или на две­те во­ди до на­ма­ле­ние на кръ­вос­наб­дя­ва­не­то на бъб­ре­ка. Из­пит­ва­щи­те не­дос­тиг на кис­ло­род бъб­ре­ци за­поч­ват да про­из­веж­дат ре­нин, ен­зим, кой­то чрез кас­ка­да би­о­хи­мич­ни ре­ак­ции се прев­ръ­ща в ан­ги­о­тен­зин 2, мощ­но съ­дос­ви­ва­що ве­щес­т­во. Сви­ва­не­то на съ­до­ве­те во­ди до по­ви­ша­ва­не на на­ля­га­не­то. Ре­ни­нът съ­що та­ка уве­ли­ча­ва про­дук­ци­я­та на друг хор­мон-ал­дос­те­рон, кой­то от­го­ва­ря за об­рат­на­та аб­сор­б­ция на сол и во­да. Бъб­реч­носъ­до­ва­та хи­пер­то­ния се сре­ща ряд­ко, при­мер­но в 1-2% от слу­ча­и­те, най-чес­то при въз­рас­т­ни хо­ра, пу­ша­чи и при мал­ки де­ца. Ди­аг­но­за­та при бъб­реч­носъ­до­ва­та хи­пер­то­ния се пос­та­вя чрез въ­веж­да­не на кон­т­рас­т­но ве­щес­т­во във ве­на­та или ар­те­ри­я­та и про­уч­ва­не на кръ­во­то­ка в бъб­ре­ци­те с при­ла­га­не на рен­т­ге­но­во об­лъч­ва­не.

Ту­мо­ри на над­бъб­реч­ни­те жле­зи

Над­бъб­ре­ци­те са две жле­зи, сек­ре­ти­ра­щи цял ред хор­мо­ни, вклю­чи­тел­но и ал­дос­те­рон и на­ми­ра­щи се над все­ки бъб­рек. Про­из­веж­да­ни­ят от тях хор­мон ал­дос­те­рон ре­гу­ли­ра вод­но­то и со­ле­вото рав­но­ве­сие в ор­га­низ­ма. В мно­го ред­ки слу­чаи (при­мер­но 0.5 про­цен­та) ту­мо­рът на над­бъб­ре­ци­те во­ди до уве­ли­че­ние про­дук­ци­я­та на ал­дос­те­рон, кой­то на свой ред спо­ма­га за за­дър­жа­не­то на сол и во­да в ор­га­низ­ма, ко­е­то са­мо по се­бе си уве­ли­ча­ва ар­те­ри­ал­но­то на­ля­га­не. То­зи ря­дък вид хи­пер­то­ния се сре­ща пре­дим­но при мла­ди же­ни. Ка­то до­пъл­ни­тел­ни сим­п­то­ми мо­гат да се наб­лю­да­ват сил­на жаж­да и обил­но от­де­ля­не на ури­на.

Фе­ох­ро­мо­ци­том

Още един ря­дък вид хи­пер­то­ния е обус­ло­вен от друг вид ту­мор на над­бъб­ре­ци­те, а имен­но - фе­ох­ро­мо­ци­том. Уве­ли­ча­ва се про­дук­ци­я­та на друг хор­мон-ад­ре­на­лин. Ад­ре­на­ли­нът е хор­мон, по­ма­гащ на ор­га­низ­ма да ре­а­ги­ра адек­ват­но на стре­со­ви си­ту­а­ции. Той ус­ко­ря­ва сър­деч­ния ри­тъм, по­ви­ша­ва на­ля­га­не­то и спо­ма­га за пре­на­соч­ва­не­то на кръв­та в мус­ку­ли­те на кра­ка­та. Ос­вен то­ва при фе­ох­ро­мо­ци­том ад­ре­на­ли­нът пре­диз­вик­ва ре­ак­ции на ор­га­низ­ма ка­то сър­це­би­е­не, тре­пе­ре­не, топ­ли­на.


блиц.бг

Няма коментари: