сряда, 15 юли 2009 г.

Не сваляйте на всяка цена високото кръвно

Половината българи страдат от хипертония. Голяма част от тях дори и не подозират за този проблем.

Точ­ният брой на бол­ни­те от хипертония българи не мо­же да се из­чис­ли. По най-скром­ни дан­ни в мо­мен­та страната ни има око­ло два ми­лио­на хи­пер­то­ни­ци. Спе­циа­лис­ти­те оба­че са убе­де­ни, че за ви­со­ко­то си кръв­но нал­яга­не знаят са­мо по­ло­ви­на­та от стра­да­щи­те. И са­мо по­ло­ви­на­та от по­ло­ви­на­та пият ле­карс­тва за по­ни­жа­ва­не на кръв­но­то нал­яга­не. А без­ми­лос­тна­та ста­тис­ти­ка со­чи, че по­ве­че­то от хо­ра­та, по­чи­на­ли от ин­султ и ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то, са хи­пер­то­ни­ци. Пос­тоя­нно по­ви­ше­но­то кръв­но нал­яга­не на­ру­ша­ва мо­зъч­но­то кръ­вооб­ра­ще­ние и за­то­ва чес­то в очи­те на хи­пер­то­ни­ци­те се за­беля­зват мал­ки кръ­воиз­ли­ви. Оби­кно­ве­но стра­да­щи­те от ви­со­ко кръв­но са с теж­ки ув­реж­да­ния на ар­те­рии­те, а някои има­т и бъб­реч­на не­дос­та­тъч­ност.
Х­ро­нич­ни­те хи­пер­то­ни­ци са с про­ме­не­ни кръв­ни по­ка­за­те­ли, има­т на­ру­ше­на мас­тна об­мяна, а кръ­во­нос­ни­те им съ­до­ве са с на­ма­ле­на ела­стич­нос­т. Те са зад­ръс­те­ни от ате­рос­кле­ро­тич­ни пла­ки, кое­то сил­но зат­рудн­ява ра­бо­та­та на сър­це­то. При хо­ра­та с ви­со­ко кръв­но нал­яга­не сър­це­то е ис­тин­ски “те­жкоат­лет­”. Осо­бе­но ко­га­то ста­ва въп­рос за бъб­реч­на­та хи­пер­то­ния. При есе­нциал­на­та хи­пер­то­ния кръв­но­то нал­яга­не ска­ча от по­ве­че емо­ции или фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не. До­ка­то при бъб­реч­на­та хи­пер­то­ния кръв­но­то нал­яга­не е с пос­тоя­нно ви­со­ки стой­нос­ти, кои­то пон­яко­га дос­ти­гат жи­во­то­зас­тра­ша­ва­щи по­ка­за­те­ли.

НЕ СВА­ЛЯЙ­ТЕ К­РЪВ­НО­ТО СИ НА ВСЯ­КА ЦЕ­НА!

Мо­же би от страх, или по-ско­ро от нез­на­ние, ко­га­то чо­век от­крие, че е по­ви­ше­но кръв­но­то му нал­яга­не, той “бъ­рза­” да го “п­ри­ве­де в нор­ма” с по­мощ­та на някак­ви ле­карс­тве­ни средс­тва. Чес­то без да бъ­дат пред­пи­са­ни от специалист. Но та­зи прак­ти­ка, ме­ко ка­за­но, е греш­на.
За да раз­бе­рем в кои слу­чаи дей­стви­тел­но след­ва да се при­бег­не към из­кус­тве­но по­ни­жа­ва­не на кръв­но­то нал­яга­не и съот­вет­но ко­га трябва да се взе­мат мер­ки за от­стран­ява­не при­чи­ни­те за то­ва, ще раз­гле­да­ме слу­чаи на по­ви­ше­но кръв­но нал­яга­не при съ­вър­ше­но здра­ви хо­ра.
Хи­пер­то­ния­та, или ар­те­риал­на­та хи­пер­тен­зия - то­ва е по­ви­ше­ние на кръв­но­то нал­яга­не над нор­мал­но­то.
В за­ви­си­мост от въз­рас­тта нор­мал­ни­те по­ка­за­те­ли ва­ри­рат от 110/70 до 130/80. Ар­те­риал­но­то нал­яга­не е мно­го ва­жен и ста­би­ли­зи­ращ със­тоя­ние­то по­ка­за­тел. Не­ка му объ­рне­м по-спе­циал­но вни­ма­ние. То не се об­ра­зу­ва по няка­къв си там на­чин, а це­ле­на­со­че­но се под­дър­жа от ор­га­низ­ма в оп­ре­де­ле­ни по­ка­за­те­ли. За да го под­дър­жа, ор­га­низ­мът из­раз­ход­ва ре­сур­си, при то­ва кол­ко­то по-ви­со­ко е ар­те­риал­но­то нал­яга­не, тол­ко­ва по­ве­че ре­сур­си се изи­сква­т.

ЗА­ЩО МУ Е НА ОР­ГА­НИЗ­МА ВИ­СО­КО­ТО КРЪВ­НО НА­ЛЯ­ГА­НЕ?

Ако той це­ле­на­со­че­но из­раз­ход­ва ре­сур­си­те, то то­ва оз­на­ча­ва, че на не­го то­ва му се на­ла­га, то­ва му е необ­хо­ди­мо. За­пи­та­ли ли сте се няко­га за­що му е на ор­га­низ­ма ви­со­ко­то кръв­но нал­яга­не? Не­ка не заб­рав­яме, че до­ри при съ­вър­ше­но здрав чо­век след ин­тен­зив­но фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не сис­то­лич­но­то кръв­но (т.е. гор­на­та гра­ни­ца) се уве­ли­ча­ва от 110 до 180 и по­ве­че. Та­ко­ва по­ви­ше­но нал­яга­не е необ­хо­ди­мо на бъб­ре­ци­те, вър­ху кои­то па­да цяло­то на­то­вар­ва­не за пре­ра­бот­ване на про­дук­ти­те от мус­кул­на­та ак­тив­ност. При уве­ли­че­но сис­то­лич­но нал­яга­не фун­кция­та на бъб­ре­ци­те на­рас­тва. Т.е. ед­на от при­чи­ни­те за на­рас­тва­не на ар­те­риал­но­то нал­яга­не е не­дос­та­тъч­ност на бъб­реч­ни­те фун­кции при нор­мал­но нал­яга­не за да­де­на мус­кул­на ак­тив­ност.
Си­гур­но вед­на­га ще кон­три­ра­те, че при стрес ар­те­риал­но­то нал­яга­не съ­що мо­же да под­ско­чи, въп­ре­ки че лип­сва всякак­ва мус­кул­на ак­тив­ност. Ока­зва се, че има, и то как­ва! Ко­га­то спе­циа­лис­ти­те са от­кри­ли на­чин да из­мер­ват мик­ро­виб­ра­цион­ния фон по вре­ме на стрес, се ока­за­ло, че той по­ве­че от два пъ­ти пре­ви­ша­ва нор­мал­но­то със­тоя­ние. А то­ва ве­че е срав­ни­мо с ин­тен­зив­на фи­зи­чес­ка ра­бо­та.

КАК­ВА РО­ЛЯ ИГ­РАЕ УВ­РЕ­ДЕ­НА­ТА БЪБ­РЕЧ­НА ФУН­КЦИЯ?

До­ри ако няма стрес, до­ри ако няма фи­зи­чес­ка ак­тив­ност в оби­чай­ни­я сми­съл на ду­ма­та, но съ­щес­тву­ват проб­ле­ми с гръб­нач­ния стълб, то, за да се ком­пен­си­рат те­зи проб­ле­ми, на ор­га­низ­ма му се на­ла­га да по­ви­ши мус­кул­ния кор­сет и да го дър­жи в то­нус. Ето още ед­на при­чи­на за по­ви­ша­ва­не на ар­те­риал­но­то нал­яга­не.
Ко­га­то тъ­ка­ни­те са задръстени с теж­ки­те про­дук­ти на ме­та­бо­лиз­ма, за да бъ­дат из­хвърлени те чрез лим­фна­та сис­те­ма, на ор­га­низ­ма пак му се на­ла­га да уве­ли­чи мус­кул­на­та ак­тив­ност, а то­ва зна­чи, че му трябва и аде­кват­но уве­ли­ча­ва­не на ар­те­риал­но­то нал­яга­не.
С въз­рас­тта ко­ли­чес­тво­то здра­ви фун­кцио­нал­ни бъб­реч­ни клет­ки на­мал­ява, а то­ва съ­що е при­чи­на за ръст на сис­то­лич­но­то ар­те­риал­но нал­яга­не.
От всич­ко ка­за­но до­тук ста­ва ясно, че за хро­нич­но­то по­ви­ша­ва­не на сис­то­лич­но­то ар­те­риал­но нал­яга­не ре­ша­ва­ща роля иг­рае не­дос­та­тъч­нос­тта на бъб­реч­на­та фун­кция при нор­мал­но нал­яга­не. Т.е. та­зи фун­кция ще бъ­де дос­та­тъч­на са­мо при по­ви­ше­но ар­те­риал­но нал­яга­не. Ако за­поч­нем из­кус­тве­но да по­ни­жа­ва­ме ар­те­риал­но­то нал­яга­не, в ор­га­низ­ма ще се нат­ру­пат проб­ле­ми и ще въз­ник­не риск от дру­ги за­бол­ява­ния. Но в съ­що­то вре­ме про­дъл­жи­тел­но съ­щес­тву­ва­ща­та хи­пер­тен­зия во­ди до раз­ви­тие на ус­лож­не­ния. Те се из­раз­яват в уде­бел­ява­не сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, в хи­пер­тро­фия на сър­деч­ни­те ка­ме­ри, в ате­рос­кле­ро­за на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве. Ето то­зи ком­плекс от ус­лож­не­ния се на­ри­ча хи­пер­то­нич­на бо­лест.
Няма съм­не­ние, че хро­нич­но­то по­ви­ше­но ар­те­риал­но нал­яга­не е ло­шо за ор­га­низ­ма, но не по-мал­ко не­га­тив­но е, ако то се по­ни­жа­ва из­кус­тве­но. Оби­кно­ве­но от те­зи две зли­ни се из­би­ра по-мал­ка­та.

КА­ТО СЕ ПО­ДОБ­РИ БЪБ­РЕЧ­НА­ТА ФУН­КЦИЯ, ОР­ГА­НИЗ­МЪТ САМ ЩЕ СЕ СПРА­ВИ С КРЪВ­НО­ТО

От са­мо се­бе си се раз­би­ра, че по-пра­вил­но­то ре­ше­ние е да се по­доб­ри фун­кция­та на бъб­ре­ци­те и то­га­ва, след из­вес­тно вре­ме, ор­га­низ­мът сам ще по­ни­жи ар­те­риал­но­то нал­яга­не. А как да се пос­тиг­не то­ва? Ре­ше­ние­то, или по-ско­ро ме­то­дът е от­крит и се при­ла­га от­дав­на, но об­ясне­ние­то за не­го не бе­ше из­ясне­но. Същ­нос­тта на ме­то­да е в то­ва, об­лас­тта на бъб­ре­ци­те да се на­си­ти с мик­ро­виб­ра­ции, кое­то на ме­ди­цин­ски ези­к се на­ри­ча фо­ни­ра­не на бъб­ре­ци­те. То­ва се пра­ви с та­ка на­ре­че­ния ве­лоер­го­ме­тър. Ако се при­ло­жи тест пре­ди и след на­то­вар­ва­не на бъб­ре­ци­те, то ор­га­низ­мът при ед­на и съ­ща ра­бо­та по-мал­ко по­ви­ша­ва ар­те­риал­но­то кръв­но нал­яга­не. И не са­мо то­ва. Ако бол­ният “въ­рти­” пе­да­ли­те на апа­ра­та до дос­ти­га­не на ед­но и съ­що ни­во на кръв­но­то, нап­ри­мер 190, той не са­мо по-бър­зо ще из­пъл­ни необ­хо­ди­ма­та ра­бо­та, но и два пъ­ти по-бър­зо ще въз­ста­но­ви кръв­но­то си нал­яга­не.
С по­мощ­та на то­зи ме­тод мно­го хо­ра са нор­ма­ли­зи­ра­ли кръв­но­то си нал­яга­не, или по­не са го по­ни­жи­ли до ком­фор­тно за тях ни­во. Ефе­ктъ­т е най-доб­ре из­ра­зен при те­зи, кои­то още не са при­ла­га­ли ле­карс­тве­на те­ра­пия. Вре­ме­то на ед­на про­це­ду­ра се уве­ли­ча­ва пос­те­пен­но. Оби­кно­ве­но ус­той­чи­ви по­ка­за­те­ли се пос­ти­гат след тре­тия ме­сец, пон­яко­га и до ед­на го­ди­на. Всич­ко за­ви­си от ста­жа на хи­пер­то­ния­та и от то­ва да­ли и кол­ко дъл­го сте прие­ма­ли ле­карс­тва. За­що­то ор­га­низ­мът няма да на­ма­ли кръв­но­то, до­ка­то не за­пъл­ни нат­ру­па­ния де­фи­цит на не­дос­та­тъч­ност на бъб­реч­на­та фун­кция. През то­ва вре­ме в ор­га­низ­ма протичат мно­го по­зи­тив­ни про­це­си. По­добр­ява се със­тоя­ние­то на тъ­ка­ни­те, ус­кор­ява се из­чис­тва­не­то от токсини­те. Ко­га­то със­тоя­ние­то на тъ­ка­ни­те е удо­влет­во­ри­тел­но, ор­га­низ­мът сам за­поч­ва да по­ни­жа­ва кръв­но­то нал­яга­не.

ЩЕ ПОВ­ЛИЯЕ ЛИ НО­ВА­ТА ВАК­СИ­НА ВЪР­ХУ РАЗ­ВИ­ТИЕ­ТО НА ХИ­ПЕР­ТО­НИЯ­ТА?

През пос­лед­ни­те сед­ми­ци мно­го се го­во­ри за но­ва вак­си­на про­тив ви­со­ко кръв­но нал­яга­не.


Вак­си­на­та, коя­то е по­лу­че­на от про­теин, от­крит във вид кръг­ла ми­да, се при­ла­га в се­рия от три ин­жек­ции, с пов­то­ре­ние на все­ки шест ме­се­ца. То­зи про­теин ата­ку­ва хор­мо­на ан­гио­тен­зин, кой­то се произ­веж­да от чер­ния дроб и по­ви­ша­ва кръв­но­то нал­яга­не. Вак­си­на­та дей­ства­ла та­ка, че иму­нна­та сис­те­ма да се объ­рне сре­щу хор­мо­на.
Уче­ни­те са на мне­ние, че то­ва от­кри­тие ще по­мог­не за по­добр­ява­не диаг­нос­ти­ка­та и ле­че­ние­то на съ­до­ви­те за­бол­ява­ния.
И все пак мненията им още доста се разминават. Някои от тях смятат, че въз­мож­нос­тта кръв­но­то нал­яга­не да се кон­тро­ли­ра по то­зи на­чин ще поз­во­ли да се спасят ми­лио­ни хо­ра, кои­то не взе­мат ре­дов­но хап­че­та­та си про­тив хи­пер­то­ния. Но има и скеп­ти­ци, които твърдят, че хи­пер­то­ния­та ос­нов­но се дъл­жи на фак­то­ри­те ген, пол и въз­раст. И ни­то еди­н от те­зи три фак­то­ра не мо­же да бъ­де про­ме­нен от чо­ве­ка.


блитц.бг

Няма коментари: