сряда, 15 октомври 2008 г.

4 трика за отказване от цигарите

Всич­ки зна­ем, че пу­ше­не­то ве­че не са­мо че е вред­но, но и не е мо­дер­но. Но чо­век труд­но мо­же да се ос­во­бо­ди от то­зи вре­ден на­вик. Ние ще ви пред­ло­жим ня­кол­ко по­лез­ни съ­ве­та:

Пий­те сок вмес­то ка­фе. Ча­ша го­ре­що ка­фе с ци­га­ра се прев­ръ­ща в на­вик, за­то­ва за­ме­не­те ка­фе­то с ман­да­ри­нов или прас­ко­вен сок нап­ри­мер. Ако ги пи­е­те със слам­ка, ня­ма да се се­ти­те ско­ро за ци­га­ра. Ос­вен то­ва ко­фе­и­нът мно­го бър­зо из­хвърля ни­ко­ти­на от ор­га­низ­ма на чо­век и в то­ва ня­ма ни­що ло­шо, но са­мо на пръв пог­лед. За­що­то в то­зи слу­чай ор­га­низ­мът още по-сил­но “тър­си” ци­га­ре­ния дим. Мно­го важ­но е, ако съ­у­ме­е­те по­не 3-4 дни да из­дър­жи­те без ци­га­ри. През то­ва вре­ме фи­зи­о­ло­ги­чна­та не­об­хо­ди­мост на ор­га­низ­ма от ни­ко­тин спа­да почти до ну­ла. След то­ва ще се на­ло­жи да се бо­ри­те са­мо с пси­хо­ло­ги­чна­та за­ви­си­мост.

Ко­га­то ре­ши­те да от­ка­же­те ци­га­ри­те, за из­вес­т­но вре­ме от­ка­же­те и ал­ко­хол­ни­те на­пит­ки. За­що­то един вре­ден на­вик мо­же да сме­ни друг. То­ва лес­но мо­же да ста­не - чо­век да “уто­ли” не­об­хо­ди­мост­та от ни­ко­тин с мал­ко ал­ко­хол. До­ри нис­коал­ко­хол­на би­ра мо­же да намали са­мо­кон­т­ро­ла ви и да за­си­ли же­ла­ни­е­то ви да за­па­ли­те пак. А сил­ни­те на­пит­ки съв­сем ще при­тъ­пят же­ла­ни­е­то ви да от­ка­же­те ци­га­ри­те.

Из­с­лед­ва­ния са до­ка­за­ли, че пъл­ни­ят от­каз от ал­ко­хол по­ма­га за по-бър­зо­то и без­бо­лез­не­но от­каз­ва­не и от ци­га­ри­те.
Вмес­то да опит­ва­те да за­ме­ни­те ци­га­ри­те със сем­ки и чип­со­ве, по-доб­ре из­пол­з­вай­те дъв­ка без за­хар, яж­те пло­до­ве, а съ­що и бон­бо­ни. На­ре­же­те си на сит­но вся­как­ви пло­до­ве и зе­лен­чу­ци - ка­то са­ла­та. И си по­хап­вай­те от тях. Та­ка ще се из­ку­ши­те да изя­де­те ця­ла­та са­ла­та и ще заб­ра­ви­те за ци­га­ри­те. До­ри ще ви пред­ло­жим ед­на мно­го прият­на ре­цеп­та, след ко­я­то ед­ва ли ще ви се при­ис­ка да за­па­ли­те.
Из­чис­те­те по­ло­вин грей­п­ф­рут от ци­па­та и го раз­де­ле­те на мал­ки пар­че­та. До­ба­ве­те към не­го пак та­ко­ва ко­ли­чес­т­во на­ря­за­ни лис­та от зе­ле­на са­ла­та или ма­ру­ля и по­ло­вин ча­ша оре­хи. Из­це­де­те со­ка от вто­ра­та по­ло­ви­на на грей­п­ф­ру­та, до­ба­ве­те към не­го 3 су­пе­ни лъ­жи­ци зех­тин, мал­ко сол и пи­пер на вкус и под­п­ра­ве­те с то­зи сос са­ла­та­та си.


блитц.бг

Няма коментари: