четвъртък, 16 октомври 2008 г.

Има 101 причини за болките в сърцето

Бол­ка в гър­ди­те и за­ду­ша­ва­не - най-чес­ти­те поводи, за да из­ви­ка­ме “Бър­за по­мощ”. Но, как­то се пот­вър­жда­ва от прак­ти­ка­та, те­зи сим­пто­ми в по­ве­че­то слу­чаи нямат ни­как­во от­но­ше­ние към сър­це­то.
Как да раз­бе­рем да­ли си стру­ва да бием тре­во­га? Днес ще се опи­та­ме да си из­ясним то­ва

И та­ка - има­те бол­ка в лява­та по­ло­ви­на на гър­ди­те - там, къ­де­то се на­ми­ра сър­це­то. За как­во ни го­во­ри то­зи сим­птом?

СЛЕД ФИ­ЗИ­ЧЕС­КО НА­ТО­ВАР­ВА­НЕ СЕ ОБА­ЖДА СТЕ­НО­КАР­ДИЯ­ТА

Ре­ши­ли сте да до­го­ни­те по­тегл­ящия ав­то­бус, ко­га­то из­вед­нъж ви срязва сил­на бол­ка в ър­ди­те, пре­ми­на­ва­ща към лява­та ръ­ка, шия­та и ло­пат­ка­та. Жад­но вдиш­ва­те въз­ду­х, при­ну­де­ни сте да се спре­те, за да се въз­ста­но­ви­те.
След някол­ко ми­ну­ти неп­рия­тни­те сим­пто­ми ве­че са от­зву­ча­ли... То­ва по-ве­роя­тно е проя­ва на сте­но­кар­дия - ед­на от фор­ми­те на ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то. То­зи проблем въз­ник­ва, ко­га­то ар­те­рии­те са за­пу­ше­ни от ате­рос­кле­ро­тич­ни об­ра­зува­ния и сър­це­то за­поч­ва да стра­да от не­дос­тиг на кис­ло­род.
Бол­ка­та обикновено се появ­ява по вре­ме на фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, сил­но въл­не­ние и се усе­ща ка­то сви­ва­не, на­тиск, па­ре­не. Още еди­н приз­нак - тя от­ми­на­ва след прие­ма­не­то на нит­рог­ли­це­рин.
Как­во трябва да нап­ра­вим?
Ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то е ос­нов­на­та при­чи­на за ин­фаркт. За­то­ва не трябва да се от­ла­га по­се­ще­ние­то при кар­дио­лог. За да се пот­вър­ди диаг­но­за­та, трябва да се нап­ра­ви еле­ктро­кар­диог­ра­ма и кар­диог­ра­ма при фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, съ­що и хол­тер-мо­ни­то­ринг - за­пис на ЕКГ в про­дъл­же­ние на ед­но де­но­но­щие.

СЪР­ЦЕ­ТО МО­ЖЕ ДА БО­ЛИ И ПРИ ПРОС­ТУ­ДА

Сър­це­то ни е мно­го уя­зви­мо пред ата­ка­та от ин­фек­ции и ако към хре­ма­та, нас­тин­ка­та, каш­ли­ца­та, тем­пе­ра­ту­ра­та и дру­ги неосо­бе­но прия­тни приз­на­ци на прос­ту­да­та се при­ба­ви и бол­ка в гър­ди­те, трябва да сме нащ­рек. То­зи сим­птом мо­же да го­во­ри за увреждане на сър­це­то от ток­си­ни­те на мик­ро­би­те и въз­па­ле­ние­ на вът­реш­на­та му об­вив­ка. Бол­ка­та е ос­тра, ре­же­ща, уси­лва се при дъл­бо­ко вдиш­ва­не и каш­ли­ца. Не се пов­лия­ва от нит­рог­ли­це­ри­на, но мо­же да от­слаб­не след прие­ма­не­то на обе­збол­ява­щи таб­лет­ки.
Как­во трябва да нап­ра­вим?
Да се уто­чни при­чи­на­та с помощта на кар­дио­лог или рев­ма­то­лог. Той ще прос­лу­ша сър­деч­ни­те то­но­ве и ще наз­на­чи био­хи­ми­чен ана­ли­з на кръв­та, ЕКГ и кар­диог­ра­ма на сър­це­то.

ВЕ­ГЕ­ТА­ТИВ­НОСЪ­ДО­ВА­ТА ДИС­ТО­НИЯ МО­ЖЕ ДА ПРЕ­ДИЗ­ВИ­КА СЪР­ДЕЧ­НИ БО­ДЕ­ЖИ

Оби­кно­ве­но ко­га­то по­чувс­тва­ме сър­деч­ни бол­ки, ви­ка­ме “Бър­за по­мощ” и се учу­два­ме, ко­га­то чуем от ле­каря, че то­ва е на нер­вна ос­но­ва. В спи­съ­ка от за­бол­ява­ния има т. нар. бо­лес­ти - ха­ме­лео­ни.
Са­ми по се­бе си те не пре­диз­вик­ват теж­ки на­ру­ше­ния, но кли­нич­на­та им кар­ти­на е сход­на с приз­на­ци­те на дру­ги, по-се­риоз­ни за­бол­ява­ния. Ето та­къв ха­ме­леон е нев­ро­цир­ку­ла­тор­на­та (ве­ге­та­тив­носъ­до­ва) дис­то­ния, пре­диз­ви­ка­на от по­ви­ше­на­та ак­тив­ност на сим­па­ти­ку­со­ва­та нер­вна сис­те­ма. В да­де­ния слу­чай при­чи­на за бол­ка­та не са па­то­ло­гич­ни из­ме­не­ния на сър­це­то, а на­ру­ше­ние на ре­гу­ла­ция­та на дей­нос­тта му. Как­то е из­вес­тно, от всич­ки вът­реш­ни ор­га­ни към мо­зъ­ка пос­тъп­ват нер­вни им­пул­си. Оби­кно­ве­но чо­век не ги усе­ща. Но при дис­то­ния­та нор­мал­ни­те сиг­на­ли, нап­ри­мер от сър­це­то, се прие­мат ка­то бол­ка и дис­ком­форт в та­зи об­ласт, съ­що та­ка мо­же да се усе­ща и пул­си­ра­не в съ­до­ве­те.
Бол­ка­та е крат­кот­рай­на, със­ре­до­то­че­на в ма­лка област, тъ­па или ре­же­ща. Въз­ник­ва на фо­на на “пъ­лно бла­го­по­лу­чие” или по вре­ме на менс­труа­ция, пром­яна във вре­ме­то, ко­га­то се на­ми­ра­ме в за­душ­но по­ме­ще­ние. Пон­яко­га се съ­пътс­тва от бър­за умо­ра, по­те­не, усе­ща­не за вът­реш­ни тръп­ки.
Как­во трябва да нап­ра­вим?
Кон­сул­ти­рай­те се с кар­дио­лог и нев­ро­лог. Ще се на­ло­жи да нор­ма­ли­зи­ра­те на­чи­на си на жи­вот, да пре­ми­не­те към ра­цио­нал­но хра­не­не и спе­циа­ли­зи­ра­но ле­че­ние в ми­не­рал­ни ба­ни.

БОЛ­КА­ТА ОТЛЯ­ВО МО­ЖЕ ДА СЕ ПОЯ­ВИ И ПРИ СТАВ­НИ ЗА­БО­ЛЯ­ВА­НИЯ

Ако бол­ка­та в сър­це­то се появ­ява, ко­га­то се нак­лан­яте или се об­ръ­ща­те, при дъл­бо­ко вдиш­ва­не и из­диш­ва­не и прие­ма­не­то на нит­рог­ли­це­рин или ва­ли­дол прак­ти­чес­ки не вли­яе на ин­тен­зив­нос­тта на усе­ща­не­то за бол­ка, при­чи­на­та трябва да се по­тър­си сред за­бол­ява­ния­та на опо­рно-дви­га­тел­ния апа­ра­т. Бол­ка­та мо­же да сви­де­телс­тва за прищип­ва­не на ко­рен­че­та­та на сър­деч­ния нерв, а съ­що та­ка и за ос­тео­хон­дро­за на ший­на­та и гръд­на­та част на гръб­нач­ния стълб.
Как­во трябва да нап­ра­вим?
Трябва да се объ­рне­м към нев­ро­лог или ор­то­пед, кой­то ще да­де нап­рав­ле­ние за рен­тген, ком­пю­тър­на или маг­нит­но-ре­зо­нан­сна то­мог­ра­фия на гръб­нач­ния стълб. Пред­по­ла­гам, че ле­че­ние­то с ма­нуал­на те­ра­пия и ле­чеб­на гим­нас­ти­ка ще е дос­та­тъч­но, за да се спра­ви­те с бол­ки­те в сър­це­то.

СЪР­ЦЕ­ТО СЕ БУН­ТУ­ВА И СЛЕД ПРЕЯЖ­ДА­НЕ

Става та­ка, че след прея­жда­не сър­це­то за­поч­ва да ви бо­ли, а съ­що и след прие­ма­не­то на маз­на, пи­кан­тна хра­на или на гла­ден сто­мах.
Та­ка­ва бол­ка въз­ник­ва по­ра­ди об­що­то снабд­ява­не на нер­ви­те на сър­це­то и сто­маш­на­та об­ласт, а мо­же и да е проя­ва на гас­трит, язве­на бо­лест на сто­ма­ха, проб­ле­ми със зад­сто­маш­на­та жле­за. Пон­яко­га за­ду­ша­ва­не­то, прис­ви­ва­не­то или ре­же­ща­та бол­ка мо­же да са пре­диз­ви­ка­ни от по­ду­ва­не на чер­ва­та, кои­то чрез диаф­раг­ма­та ока­зва­т на­тиск вър­ху по­вър­хнос­тта на сър­це­то и по то­зи на­чин на­ру­ша­ват ра­бо­та­та му.
Как­во трябва да нап­ра­вим?
Объ­рне­те се към те­ра­певт. Въз­мож­но е да се на­ло­жи кон­сул­та­ция с гас­троен­те­ро­лог и из­след­ва­не на сто­ма­ха.

ПО­НЯ­КО­ГА БОЛ­КА­ТА Е ПРИД­РУ­ЖЕ­НА С ОБ­РИ­ВИ

Рязка бол­ка в гър­ди­те, прид­ру­же­на с об­ри­ви по ко­жа­та по про­те­же­ние на меж­ду­реб­ре­но­то прос­транс­тво, е приз­нак за на­ли­чие на ли­шеи. При­чин­ява се от ви­рус от се­мей­ство­то на хер­пе­си­те, кои­то засягат нер­вни­те окон-чания. С тях повечето от нас сме се “за­поз­на­ли­” още в детс­тво­то си, ко­га­то сме пре­бо­ле­ду­ва­ли от ва­ри­це­ла. Но мал­ко хо­ра знаят, че след из­чез­ва­не­то на ва­ри­це­ла­та ви­ру­сът не си оти­ва, а по­доб­но на меч­ка “за­спи­ва зи­мен сън” и дре­ме в нер­вни­те клет­ки. До­ка­то ор­га­низ­мът е здрав и пъ­лен със си­ли, няма опа­сност от ин­фек­ция. Но са­мо да от­слаб­нат за­щит­ни­те си­ли на ор­га­низ­ма, ви­ру­сът тръг­ва в ата­ка. За­бол­ява­не­то е се­риоз­но, мо­же да ос­та­ви след се­бе си пос­тхер­пес­на нев­рал­гия, при­чин­ява­ща про­дъл­жи­тел­ни бол­ки и по­ви­ше­на чувс­тви­тел­ност на ко­жа­та.
Как­во трябва да се нап­ра­ви?
Объ­рне­те се към спе­циа­лист, той раз­по­ла­га с про­ти­во­ви­рус­ни и обе­збол­ява­щи средс­тва.

Ко­га трябва да из­ви­ка­ме “Бър­за по­мощ”?

За­пом­не­те сим­пто­ми­те, при поя­ва­та на кои­то трябва да из­ви­ка­те за­дъл­жи­тел­но ме­ди­цин­ска по­мощ:
- на­рас­тва­ща бол­ка в гър­ди­те с ре­жещ или за­ду­ша­ващ ха­рак­тер, коя­то се раз­прос­тран­ява към лява­та ръ­ка или до­ри към две­те ръ­це, осо­бе­но ако про­дъл­жа­ва над 30 ми­ну­ти;
- сил­на, рязка бол­ка в под­лъ­жич­на­та об­ласт;
- си­лен за­дух, прид­ру­жен със сла­бост, па­да­не на кръв­но­то нал­яга­не, га­де­не, сту­де­на пот, вие­не на свят, по­син­ява­не на ус­тни­те;
- вне­зап­на за­гу­ба на съз­на­ние, разс­трой­ство на сър­деч­ния ри­тъм.

До­ка­то ча­ка­ме да дой­де ле­кар

- съз­дай­те об­ста­нов­ка за фи­зи­чес­ки и пси­хи­чен по­кой. От­во­ре­те про­зо­ре­ца, лег­не­те в лег­ло­то, а при за­ду­ша­ва­не сло­же­те две-три въз­глав­ни­ци под гла­ва­та си, раз­коп­чай­те дре­хи­те и ко­ла­на;
- сло­же­те под ези­ка нит­рог­ли­це­рин или ва­ли­дол - те има­т съ­до­раз­шир­ява­що дей­ствие. До­пъл­ни­тел­но из­пий­те ус­по­коя­ва­щи средс­тва (30-40 кап­ки кор­ва­лол или ва­ло­кор­дин);
- мо­же да сло­жи­те на кра­ка­та си грей­ка и две си­на­пе­ни ла­пи в об­лас­тта на сър­це­то - то­ва ще по­доб­ри кръ­вооб­ра­ще­ние­то, ще об­лекчи ди­ша­не­то, ще по­дей­ства ка­то от­вли­ча­що средс­тво.

Ако се на­ми­ра­те бли­зо до чо­век, на ко­го­то вне­зап­но е спряло сър­це­то, трябва да му нап­ра­ви­те непряк сър­де­чен ма­саж и из­кус­тве­но ди­ша­не до прис­ти­га­не­то на “Бър­за по­мощ”, за да под­дър­жа­те фун­кция­та на жиз­не­новаж­ни­те ор­га­ни.

Необходим тест

ПРОВЕРЕТЕ САМИ СЪСТОЯНИЕТО НА СЪРЦЕТО СИ

При от­го­вор “не­” - 0 точ­ки, “р­ядко се случ­ва” - 3 точ­ки, “да­” - 5 точ­ки.

1. Има­те ли за­дух при фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не?
2. По­лу­ча­ва­те ли сър­це­бие­не?
3. Усе­ща­ли ли сте в пос­лед­но вре­ме бол­ка или про­бож­да­не в об­лас­тта на сър­це­то?
4. Оби­ча­те ли да си по­хап­ва­те слад­ки не­ща?
6. Бо­ли ли ви чес­то гла­ва?
8. Упо­треб­ява­те ли твърд ал­ко­хол?
9. Драз­ни­те ли се пре­ка­ле­но, ко­га­то ви се струп­ва мно­го ра­бо­та?
10. Без­по­кои ли ви те­жест в гър­ди­те, шум в уши­те?
11. Пу­ши­те ли?
12. Оби­ча­те ли маз­на хра­на?
13. Стра­да­те ли от без­съ­ние?
14. Прие­ма­те ли ус­по­кои­тел­ни или съ­нот­вор­ни средс­тва?
15. Ста­ва­те ли през нощ­та, за да хо­ди­те до тоа­лет­на?
16. Пие­те ли би­ра по­ве­че от три пъ­ти в сед­ми­ца­та?
17. Има ли око­ло вас хо­ра, кои­то пу­шат?
18. Из­бягва­те ли да пра­ви­те сут­реш­на гим­нас­ти­ка?
19. Тег­ло­то ви пре­ви­ша­ва ли по­не с 10% нор­ма­та?
20. Чес­то ли се по­ви­ша­ва кръв­но­то ви нал­яга­не?
21. Из­пот­яват ли се дла­ни­те ви?
22. Труд­но ли ви е да се от­пус­не­те и да си по­чи­ва­те?
24. Има­те ли ви­со­ко ни­во на кръв­на­та за­хар?

- До 35 точ­ки - няма­те осо­бе­ни при­чи­ни да се без­по­кои­те за със­тоя­ние­то на сър­це­то си.
- От 35-70 точ­ки - ма­кар че няма приз­на­ци за се­риоз­ни за­бол­ява­ния, ве­че са на­ли­це сим­пто­ми­те на някои на­ру­ше­ния на сър­деч­на­та дей­ност. По­мис­ле­те как­во трябва да про­ме­ни­те в до­се­гаш­ния си на­чин на жи­вот, за да намали­те на­то­вар­ва­не­то на сър­це­то.
- Над 70 точ­ки - сър­це­то ви по­да­ва сиг­нал за тре­во­га. Кол­ко­то мо­же по-ско­ро трябва да се объ­рне­те към ле­кар и да си нап­ра­ви­те кар­дио­ло­гич­ни из­след­ва­ния.


блитц.бг

Няма коментари: