четвъртък, 4 септември 2008 г.

Препоръки за превенция и лечение на инсулта при деца

От Американската кардиологична асоциация (АКА) издадоха препоръки за превенцията и лечението на инсулта при деца. Новото ръководство е публикувано в Stroke.

Ръководството съдържа evidence-based препоръки за превенция на исхемичния инсулт при пациенти със сърповидноклетъчна анемия, Moyamoya, цервикоцефална артериална дисекация, кардиогенен емболизъм. В него са помествени и препоръки за изследване и лечение на хеморагичния инсулт, дозови протоколи за употребата на хепарин и варфарин при деца. Дискутирани са перинаталният инсулт и церебралната синовенозна тромбоза при деца. Лечението на инсулта при новородени и деца е важно, но за жалост слабо изследвано. Главните точки от лечението на исхемичния инсулт са терапия на острия инсулт с цел запазване на неврологичната функция и дългосрочни усилия за превенция на втори инсулт, който се наблюдава при 10% до 25% от децата с инсулт. При високорисковите деца, например тези със сърповидноклетъчна анемия и вродени сърдечни заболявания, усилията за превенция на първия инсулт са също важни.

Инсултът трябва да бъде изследван с съдови образни техники възможно най-скоро. При повечето пациенти ЯМР ангиографията е разумна алтернатива на конвенционалната артериография, въпреки че последната е по-точна при идентифицирането на лезии в дисталните артериални клонове и интракраниалната вътрешна каротидна артерия.

Употребата на конвенционална артериография (КА) е препоръчителна при екстракраниални артериални дисекации, особено при дисекации на постериорната циркулация и васкулити на малките съдове, които трудно могат да бъдат изключени чрез ЯМР. Рискът за рецидивиране на тези събития е голям, а рискът от КА е сравнително малък. При хеморагичните и исхемични инсулти спешните образни изследвания трябва да включват: магнитна венография, тъй като 10% от хеморагиите при деца са следствие на тромбоза на церебралния венозен синус.

В зависимост от клиничната ситуация и обстановка, други образни техники също могат да бъдат полезни. Това са ултразвук, Доплеров ултразвук, компютърна томография, компютърна томографна ангиография, компютърна томографна перфузия, ЯМР, ЯМР перфузия и нуклеарна медицина.

Препоръки за деца със сърповидноклетъчна анемия

- третиранието на острия исхемичен инсулт следствие на СКА включва: оптимална хидратация и корекция на хипоксемията и системната хипотония

- при деца между 2 и 16 години с абнормална транскраниална Доплерова ултрасонография рискът от инсулт може да се снижи чрез периодични кръвопреливания с цел намаляване на % HbS.

- при деца със СКА и потвърден церебрален инфаркт е необходимо провеждането на редовни еритроцитни трансфузии заедно с изследването на желязото с цел превенцията на хемохроматоза.

- преди провеждането на конвенционална артериография HbS трябва да се снижи чрез трансфузии.

Препоръки за деца с инсулт и сърдечно заболяване

- лечението на конгестивната сърдечна недостатъчност е препоръчително. То може да снижи риска от кардиогенен емболизъм

- с цел подобряване на сърдечната функция и намаляване на риска от инсулт, вродените сърдечни лезии при възможност трябва да бъдат поправени. Това важи особено за комплексни лезии с висок риск от последващ инсулт. Тази препоръка не важи за пациентите с foramen ovale.

- поради повишения риск от цереброваскуларни усложнения, свързани с атриалния миксом, последният трябва да бъде резециран.

Препоръки за оценка и лечение на хеморагичния инсулт при деца

- идентифициране на лечимите рискови фактори преди появата на повторен кръвоизлив; децата с нетравматичен мозъчен кръвоизлив трябва да бъдат изследвани в контекста на рисковите фактори - вкл. с стандартна церебрална ангиография, в случай че неинвазивните тестове нямат диагностична стойност.

- при деца с дефицит на някой от факторите на съсирване, трябва да се проведе заместваща терапия със съответния фактор. След травма такава терапия се препоръчва и за децата с по-слаб факторен дефицит.

- тъй като вродените съдови аномалии са свързани с повишен риск от повторен кръвоизлив, лезиите трябва да бъдат идентифицирани и коригирани, ако това е клинично възможно.

- при деца с мозъчен кръвоизлив стабилизиращите мероприятия трябва да включват: оптимизация на дихателната дейност, контрол на системната хипертония и епилептичните припадъци, лечение на повишеното вътречерепно налягане.

Честотата на инсулт сред децата е достатъчно ниска, за да не позволи планирането на проучвания с цел оптимизирани на терапията. Съществуват възрастови разлики в причините, манифестациите и отговора към терапията при пациентите с инсулт. Това изисква особена предпазливост в третирането на инсулта при деца по същия начин като при възрастни.


докторбг.ком

Няма коментари: