петък, 19 септември 2008 г.

Как да излекуваме атеросклерозата и усложненията и?

Пре­ди всич­ко се на­ла­га да про­ме­ни­те ме­ню­то си и на­чи­на си на хра­не­не. От­ка­же­те се от жи­во­тин­ски­те маз­ни­ни, от маз­но­то ме­со, от тес­те­ни­те из­де­лия, от пъл­но­мас­ле­но­то мляко и ки­се­лом­леч­ни­те про­дук­ти, от яйца­та, от пу­ше­ни­те про­дук­ти, ма­ри­на­ти­те, слад­ки­ши­те, шо­ко­ла­да, ка­фе­то.

Мно­го сил­но ме болят кра­ка­та. Ле­карят ка­за, че то­ва е об­ли­те­ри­ращ ен­дар­те­риит. Ос­вен то­ва ми от­кри­ха ате­рос­кле­ро­за и пар­кин­со­ни­зъм: тре­перят ми гла­ва­та, дол­на­та че­люст и ръ­це­те. Мо­же ли да ми пре­по­ръ­ча­те някак­ви на­род­ни средс­тва, с кои­то да се из­ле­ку­вам? Бо­рис Цве­та­нов, Со­фия

Във ва­шия слу­чай и об­ли­те­ри­ра­щият ен­дар­те­риит, и пар­кин­со­низ­мът най-ве­роя­тно са свър­за­ни с то­ва, че стра­да­те от ате­рос­кле­ро­за. Хо­лес­те­ро­ло­ви­те пла­ки, кои­то се от­ла­гат по сте­ни­те на ар­те­рии­те на кра­ка­та, са стес­ни­ли тяхно­то прос­транс­тво, а то­ва е до­ве­ло да раз­ви­тие­то на ен­дар­те­риит. При вас са за­сег­на­ти и мал­ки­те ар­те­рии в глав­ния мо­зък. В ре­зул­тат на то­ва се е на­ру­ши­ло не­го­во­то под­хран­ва­не. По­ра­ди та­зи при­чи­на стра­да­те и от пар­кин­со­ни­зъм. До­ри мо­жем да пред­по­ло­жим, че те­зи на­ру­ше­ния, пре­диз­ви­ка­ни от ате­рос­кле­ро­за­та, не са еди­нстве­ни. Не е из­клю­че­но да стра­да­те от ис­хе­мич­на бо­лест на сър­це­то и хи­пер­то­ния.
Из­реж­да­ме цяла­та та­зи хро­но­ло­гия, за да ста­не ясно, че уси­лия­та ви трябва да са на­со­че­ни за ле­че­ние на ате­рос­кле­ро­за­та, а име­нно на­мал­ява­не на ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла в кръв­та. То­ва не мо­же да се пос­тиг­не мно­го лес­но, изи­сква се цял ком­плекс мер­ки. Пре­ди всич­ко се на­ла­га да про­ме­ни­те ме­ню­то си и на­чи­на си на хра­не­не. От­ка­же­те се от жи­во­тин­ски­те маз­ни­ни, от маз­но­то ме­со, от тес­те­ни­те из­де­лия, от пъл­но­мас­ле­но­то мляко и ки­се­лом­леч­ни­те про­дук­ти, от яйца­та, от пу­ше­ни­те про­дук­ти, ма­ри­на­ти­те, слад­ки­ши­те, шо­ко­ла­да, ка­фе­то. На­ма­ле­те упо­тре­ба­та на си­ре­не и каш­ка­вал, на из­чис­тен ори­з, кар­то­фи и маз­на ри­ба.
Мо­же­те да кон­су­ми­ра­те пти­че ме­со, не­маз­но го­веж­до ме­со и ри­ба, как­то и обе­змас­ле­ни млеч­ни и ки­се­лом­леч­ни про­дук­ти.


По­лез­ни са зе­лен­чу­ци­те, осо­бе­но тик­вич­ки­те, пат­ла­джа­ни­те, лук, зе­ле, спа­нак, зе­лен фа­сул, лис­тна са­ла­та, крас­та­ви­ци. От пло­до­ве­те из­би­рай­те грей­пфрут, кру­ши, ябъл­ки, ди­ни. Мно­го са по­лез­ни бо­ро­вин­ки­те, оре­хи­те, су­ше­ният хляб и зе­ле­ният чай.

Вто­рият ва­жен еле­мен­т е ре­дов­но­то фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не

С ог­лед на за­бол­ява­не­то, вие не трябва мно­го да на­то­вар­ва­те кра­ка­та си. За­то­ва мо­же­те да се ог­ра­ни­чи­те с ле­ка ут­рин­на гим­нас­ти­ка - ма­хо­ве с ръ­це, нак­ло­ни, за­вър­та­ния на тяло­то, някол­ко прикл­яка­ния, не по­ве­че. С ед­на ду­ма, кра­ка­та трябва да се дър­жат на топ­ло, да се из­бягват про­дъл­жи­тел­ни­те раз­ход­ки и дъл­го­то стое­не на кра­ка - на опа­шки, в тран­спор­та и т.н.


блиц.бг

Няма коментари: