събота, 23 август 2008 г.

Бренменна ли сте - следете кръвното!

Свързана ли е бременността с характерни промени в кръвното налягане на жената?
Нормално по време на бременност настъпват значителни промени в организма на жената и твърде много в сърдечно-съдовата система. Кръвният обем нараства прогресивно, като се получава разреждане на кръвната плазма. Стойностите на хемоглобина спадат, а заедно с него спада и хематокритът и серумното желязо. Увеличава се с 30-40% сърдечният минутен обем, увеличава се сърдечната честота.
Всички тези промени се отразяват и на кръвното налягане - систолното (горното) налягане показва леко намалени стойности, а диастолното (долното) е по-ниско от това на небременни жени, като в края на бременността достига нива над тези на небременните. Снижаването на кръвното налягане се дължи на намаленото съдово съпротивление.
При физиологично протичащата бременност настъпват адаптационни промени в сърдечно-съдовата система, които допълнително натоварват сърцето. Налице е физиологично намаление на сърдечния резерв - нараства телесното тегло на бременната жена и плода, включва се плацентарната циркулация, увеличава се кислородната консумация.
При бременната жена увеличеният кръвен обем се съпътства с увеличен капацитет на венозните съдове, затова в първите две тримесечия на бременността има физиологично понижаване на кръвното налягане.

Кога можем да говорим за патологични промени на стойностите на кръвното налягане?
Повишеното кръвно налягане (хипертония) се среща при около 6-7% от бременните жени. От изключителна важност е ранното откриване и своевременното лечение на това усложнение на бременността. То се среща най-често при първа бременност и особено под 15 години и над 35-годишна възраст на бременната жена.
Хипертонията може да бъде няколко вида:
• Хипертония, предизвикана от бременността. Тя може да е с различна степен на тежест - транзиторна хипертония, прееклампсия и еклампсия.
• Хипертония, която е съществувала и преди бременността, но се влошава от нея.
• Хронична хипертония - тя предшества бременността и протича без усложнения по време на самата бременност.
По принцип за високо кръвно налягане говорим, когато стойностите му са над 140/90.

Какво представлява прееклампсията?
С термина прееклампсия се означават най-тежките форми на хипертония, при които има опасност от развитие на гърчове.
Трите основни симптома на заболяването са хипертония, отоци и отделяне на голямо количество белтък в урината.
Стойностите на кръвното налягане при тежките форми на прееклампсия достигат до 160/100, като по-голямо значение има диастолното налягане. При умерено изразените форми то е до 100 mm Hg, а при тежките форми то е над 110 mm Hg.

Друга тежка форма на хипертоничната болест при бременност е т. нар. "HELLP" синдром. При него има преимуществено засягане на процесите на кръвосъсирване и чернодробната функция. С цел профилактика е много важно на бременната жена да се проследяват редовно всички необходими лабораторни показатели и да се обръща внимание дори на дискретни отклонения в някои от тях.

Кои са причините за хипертонията? Кои жени са застрашени от хипертония? Съществува ли наследственост?
Причините, които предразполагат към хипертония или които я предизвикват, не са достатъчно уточнени. Затова съществуват множество теории. По-често хипертонията се среща при бременни за пръв път, при многоплодна бременност, при жени с фамилно предразположение, които са имали хипертония и преди забременяването.
Една от най-сериозните теории е генетичната, според която у жената съществува предразположение към хипертония, но клиничната изява и тежестта Ј зависи от много други фактори - здравословно състояние, хигиенни навици, хранене, социално-икономически, етнически фактори.
В днешно време намалява чувствително честотата на хипертонията и особено тежките Ј форми -прееклампсия и еклампсия, най-вече поради подобряване начина на живот и ранното откриване и своевременното Ј лечение.
На практика почти няма система в организма на бременната жена, която да не е засегната при хипертония. Водещ е съдовият спазъм, който е налице в очните дъна, бъбреците, черния дроб, мозъка; настъпват промени в кръвосъсирването (склонност към образуване на микротромби).

Какви са конкретните симптоми при високо кръвно налягане?
Най-важният симптом е повишаването на стойностите на кръвното налягане, което е най-изразено в последния месец от бременността. В началото има период на слаба изразеност на признаците. Друг важен симптом са отоците, които могат да бъдат слабо изразени или да се развиват много бързо, като нарастването на тегло да е с 500 г седмично. При тези случаи кръвното налягане достига над 160/110.
В урината се увеличават отделяните белтъци. Загубата на албумин надвишава 4-5 г за 24 часа, а в някои случаи може да достигне и до 10-14 г за 24 часа, което е признак на влошаване.
Други важни симптоми са главоболие, шум в ушите, виене на свят, сънливост, болки в епигастриума, гадене, повръщане, зрителни смущения (двойно виждане), намалява количеството на отделената урина. Главоболието е локализирано в тила и челната област, обикновено не се повлиява от обичайните болкоуспокояващи средства.

Кога и с какъв специалист трябва да се консултира бременната жена?
Основна роля при проследяването и ранното откриване на хипертонията има акушер-гинекологът. Но тъй като хипертонията е много сериозно заболяване, в интерес на майката и на плода понякога се налага да се потърси помощта и на други специалисти. Видът и обемът на консултацията зависи от конкретния случай, но най-често се търси съдействието на кардиолог, офталмолог, нефролог, невролог.

Какви мерки е необходимо да предприеме бременната жена при евентуални неразположения, свървани с промени в кръвното налягане?
Всяка бременност трябва да бъде интензивно и комплексно проследявана от женската консултация. Състоянието на бременната жена и плода трябва да се следи със съвременни акушерски монитори, редовно да се измерва кръвното налягане, да се следи теглото, да се извършват необходимите лабораторни изследвания. При откриването на отклонения от нормалното състояние бременната жена веднага трябва да се насочи към специалист акушер-гинеколог, евентуално към консултация с други специалисти, и ако е необходимо, да се извърши хоспитализация за непрекъснато наблюдение и лечение.

Наложително ли е да настъпят определени промени в хранителния режим на бременната жена?
Съществуват големи спорове относно диетата на бременните жени въобще, както и на тези с хипертония. Преди време съществуваше мнение, че трябва да се ограничава приемът на готварска сол, но се доказа, че това не води до съществено намаляване на случаите с хипертония по време на бременност. Като се има предвид, че в българската кухня се употребява повече сол, а солта не действа "лечебно" при хипертония, се налага известно намаляване на количеството и.

Необходимо ли е бременната жена с хипертония да постъпи в болница? В какво се състои лечението в болницата?
Амбулаторното лечение влиза в съображение само при най-леките форми на хипертония с транзиторно покачване на стойностите на кръвното налягане над 140/90. Но тъй като домашното лечение крие известни опасности, при по-тежките случаи се налага болнично лечение. Бременната е на "режим на легло" в странично положение. Проследява се в динамика теглото, кръвното налягане, провеждат се изследвания на хематокрит, креатинин, тромбоцити, чернодробни ензими, албумин в урината, проследява се с ултразвук растежът на плода и обемът на околоплодната течност.

Допустимо ли е медикаментозно регулиране на стойностите на кръвното налягане през бременността?
При стойности на систолното налягане над 160 mm Hg има риск от сериозни усложнения, което налага своевременно започване на лечението. Терапията е комплексна и комбинацията от медикаменти се избира в зависимост от конкретния случай. Лечението трябва да се провежда най-вече заради удължаването на бременността с цел достигане необходимата зрелост на плода.
Широко разпространена е профилактиката с аспирин по 60-80 мг дневно. При застрашени жени трябва да се започне от ранните срокове (14-15 г. с.) и да продължи до раждането.
Един от основните медикаменти, използван за лечение на хипертонията, е магнезиевият сулфат. Той освен че блокира съдовият спазъм, има и общо успокояващо действие върху централната нервна система.
При хипертонични кризи с високи стойности на кръвното налягане се използва препаратът Хидралазин.
Най-бърз ефект на подобрение на състоянието се постига с прекъсване на бременността (раждане), което при зрял плод е най-благоприятно както за майката, така и за плода.

Отминават ли оплакванията след раждането на плода?
Обикновено след раждането оплакванията отзвучават, кръвното налягане се нормализира постепенно. Много важно е да бъде прогнозирана следваща бременност, тъй като се счита, че има генетично предразположение към хипертония.
От голямо значение е да има адекватно медицинско наблюдение на бременната жена с хипертония, да се изясни в кой срок на бременността е настъпило усложнението при предишната бременност, има ли остатъчни увреждания, какъв е бил ефектът от лечението. При забременяване е необходимо жената да бъде под контрола на специализирано акушерско заведение с възможности за стриктно проследяване на лабораторните показатели и при нужда - консултации със съответните специалисти.


мама.бтв.бг

Няма коментари: